1. HABERLER

  2. DİYANET

  3. Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Yönetmeliği
Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Yönetmeliği

Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Yönetmeliği

Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik 30/04/2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

A+A-

Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik 30/04/2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

30 Nisan 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28633

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan

Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışı teşkilatındaki kadrolara sürekli görevle atanacak memurların seçimi, atanması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışı teşkilatındaki kadrolara sürekli görevle atanacak din hizmetleri müşavirleri ve yardımcıları, din hizmetleri ataşeleri ile ataşe ve yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ataşe: Din hizmetleri ataşesini veya ataşeyi,

b) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,

c) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

ç) Mesleki ehliyet sınavı: Atanacak personelin mesleki yönden uygunluğunun belirlendiği yazılı ve/veya sözlü sınavı,

d) Misyon Şefi: Diplomatik temsilciliklerin, büyükelçi, daimi temsilci, temsilci, elçi, ortaelçi, maslahatgüzar unvanlarından birini taşıyan en üst yöneticisi ile başkonsolosu,

e) Mülakat: Atanacak personelin temsil ve yeterliklerinin belirlenmesi için yapılacak sözlü sınavı,

f) Müşavir: Din hizmetleri müşavirini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışı Teşkilatı, Atanacaklarda Aranacak Şartlar,

Hizmet Bölgeleri ve Yabancı Dil

Yurt dışı teşkilatı

MADDE 5 – (1) Başkanlık yurt dışı teşkilatı, müşavirlik, ataşelik ve din hizmetleri koordinatörlüklerinden oluşur.

(2) Ataşelikler, bulundukları ülkelerde müşavirliğe bağlı olarak din hizmeti yürütürler.

Genel şartlar

MADDE 6 – (1) Başkanlığın yurt dışı teşkilatındaki kadrolara sürekli görevle atanacak personelde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18/A maddesinin üçüncü fıkrasındaki şartları taşımak,

c) 25/10/2011 tarihli ve 28095 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ortak nitelik şartını taşımak,

ç) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından, türü ve düzeyi bu Yönetmelik ile belirlenen yabancı dil belgesine veya buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak; Türkçe veya lehçelerinin konuşulduğu ülkelere atanacaklarda bu şart aranmaz,

d) Son beş yıl içinde aylıktan kesme ve daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

e) Mesleki ehliyet sınavı ile mülakatta başarılı olmak.

Yurt dışı hizmet bölgeleri

MADDE 7 – (1) Yurt dışı hizmet bölgeleri, özellikleri bakımından üç gruba ayrılır ve gruplar kendi içerisinde aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

a) I. Grup: Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile vatandaşların soyundan gelen nesillerin yaşadığı ülkeler;

1) Batı Avrupa ülkeleri,

2) Okyanusötesi ülkeler.

b) II. Grup: Soydaş ve akraba toplulukların yaşadığı ülkeler;

1) Türk Cumhuriyetleri ve Kafkasya ülkeleri,

2) Balkan ülkeleri,

3) Doğu Avrupa ülkeleri.

c) III. Grup: Vatandaş, soydaş ve akraba toplulukları dışında kalan müslüman toplulukların yaşadığı ülkeler;

1) Ortadoğu ülkeleri,

2) Güney ve Doğu Asya ülkeleri,

3) Afrika ülkeleri,

4) Latin Amerika ülkeleri.

(2) Grup ve sınıflarda yer alacak ülkeler Başkanın teklifi üzerine Bakan onayı ile belirlenir.

Yabancı dil türü

MADDE 8 – (1) Başkanlık yurt dışı teşkilatındaki kadrolara sürekli görevle atanacak personelde aranacak yabancı dil türü, ülkelerin hizmet grup ve sınıflarına göre şu şekilde belirlenmiştir:

a) I. Grupta bulunan ülkelere atanacakların öncelikle görevlendirileceği ülkenin resmi dilini veya yaygınlığına göre İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birini bilmesi şarttır.

b) II. Grupta bulunan ülkelerden;

1) Türkçe ve lehçelerinin konuşulmadığı ülkelere atanacak personelin ilgili ülkenin dilini veya Rusça ya da Slav dillerinden birini yahut yaygınlığına göre o ülkede konuşulan İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinden birini bilmesi şarttır.

2) Türkçe veya lehçelerinden birinin konuşulduğu Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Moğolistan, Romanya, Özbekistan, Türkmenistan ve Yunanistan'da bulunan kadrolara sürekli görevle atanacak personelde yabancı dil bilme şartı aranmaz.

c) III. Grupta bulunan ülkelerden;

1) Resmi dili Arapça olan veya yaygın olarak Arapça konuşulan ülkelere atanacak personelin Arapçayı ya da yaygınlığına göre o ülkede konuşulan Avrupa dillerinden birini bilmesi,

2) Arapçadan başka bir dilin veya dillerin resmi dil ya da yaygın konuşulan dil olduğu ülkelerde bulunan kadrolara atanacak personelin o ülkede konuşulan resmi dili veya yaygın dillerden birini ya da Arapça veya Avrupa dillerinden birini bilmesi,

şarttır.

(2) Gruplarda yer alan ülkelere sürekli görevle atanacak personelin yabancı dil yeterliği ile ilgili olarak, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından;

a) Müşavirlik ve yardımcılığı için en az yetmiş puan,

b) Ataşelik ve yardımcılığı için en az altmış puan,

almış olması veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olması şarttır.

(3) Yabancı dil yeterlik belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır ve bu sürenin hesaplanmasında mesleki ehliyet sınavının yapıldığı tarih esas alınır. Ancak, ilk atamasında gerekli dil belgesini ibraz etmiş, ikinci defa aynı unvanla ve aynı yabancı dil aranılan yerlere atanacaklar ile ilk atamasında yetmiş ve üzeri dil puanı belgesi veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgesi bulunanların aynı yabancı dil aranılan yerlere sonraki atanmalarında yabancı dil yeterlik belgesi aranmaz.

(4) Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, eğitimini tamamladığı dile ilişkin yabancı dil belgesi istenmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlara İlişkin Hükümler

Sınavlar

MADDE 9 – (1) Başkanlıkça yurt dışı teşkilatındaki kadrolara sürekli görevle atanacak personel için mesleki ehliyet sınavı ile mülakat yapılır.

(2) Başarılı sayılmak için mesleki ehliyet sınavı ile mülakattan ayrı ayrı yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir.

(3) Mesleki ehliyet sınavı ile mülakat bu Yönetmelik kapsamındaki bütün unvanlar için ayrı ayrı veya müştereken yapılabilir.

Sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 10 – (1) Atama yapılacak kadro sayısı ve unvanları, sınavlara başvuru şartları, başvuruda istenecek belgeler, sınav yeri, tarihi ve başvuru süresi son başvuru tarihinden en az on beş gün önce Başkanlık internet sayfasında ilan edilir.

(2) Başvuru elden, posta yoluyla veya ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Mesleki ehliyet sınavı

MADDE 11 – (1) Mesleki ehliyet sınavı yazılı ve/veya sözlü sınav şeklinde yüz tam puan üzerinden yapılır ve başarılı olmak için en az yetmiş puan almak şarttır.

(2) Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılırsa başarılı olmak için sınavların her birinden ayrı ayrıyetmiş puan almak gerekir. Bu iki sınavın aritmetik ortalaması mesleki ehliyet sınavı puanını oluşturur.

(3) Mesleki ehliyet sınavı aşağıdaki konulardan yapılır ve yüz tam puan üzerinden değerlendirilir:

a) Kur’an-ı Kerim (35 puan).

b) Arapça (30 puan).

c) Dini ve mesleki bilgi (35 puan).

Mülakat

MADDE 12 – (1) Yurt dışı temsil ve yeterlik mülakatı, aşağıdaki konulardan yapılır ve yüz tam puan üzerinden değerlendirilir:

a) Başkanlık mevzuatı (15 puan).

b) Başkanlık hizmet alanı bilgisi (15 puan).

c) Yurt dışı göreve ilişkin düşünce ve yaklaşımları (15 puan).

ç) Ülkeler ve uluslararası kuruluşlar hakkındaki bilgisi (15 puan).

d) Genel kültür (10 puan).

e) İfade ve iletişim becerisi (10 puan).

f) Protokol bilgisi (10 puan).

g) Genel görünüm, tutum ve davranışlar (10 puan).

(2) Sınav Kurulu başkan ve üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalaması mülakat puanını oluşturur.

Başarı sıralaması

MADDE 13 – (1) Mülakat puanlarına göre en yüksek puandan başlanarak başarı sıralama listesi oluşturulur.

(2) Başarı sıralama listesi oluşturulurken, puanların eşitliği halinde yabancı dil puanı yüksek olana, eşitliğin bozulmaması halinde hizmet süresi fazla olana öncelik verilir.

(3) Başarı sıralama listesinde, unvanlar itibariyle ilan edilen münhal kadro sayısı kadar aday asıldan kazanmış sayılır. Sınav Kurulu, ilan edilen münhal kadro sayısına kadar yedek aday da belirleyebilir.

Sınav kurulu

MADDE 14 – (1) Sınav Kurulu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununun 18/A maddesinin dördüncü fıkrasında belirlenen kişilerden Başkan onayı ile oluşturulur.

(2) Sınav Kurulu, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Sınav Kurulunun sekreterya hizmetleri Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Sonuçların ilanı ve itiraz

MADDE 15 – (1) Başarı sıralama listesi ve tutanaklar, Sınav Kurulunca Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne teslim edilir ve sonuçlar on gün içinde Başkanlık internet sayfasında ilan edilir.

(2) Sınava katılanlar, sonuçların Başkanlık internet sayfasında yayımlanmasını takip eden yedi gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı itirazda bulunabilir. Bu itirazlar Sınav Kurulunca en geç on gün içinde değerlendirilir ve sonuç ilgililere bildirilir.

Sınavların geçerlilik süresi

MADDE 16 – (1) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, yurt dışı sürekli görevler için yapılan sınavda yedek listede kazananlar, girdikleri sınavda ilan edilen kadrolar için yeni bir sınav ilanı yapılınca yedeklikten kaynaklanan haklarını kaybederler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim, Atama, Görev ve Sorumluluklar

Hazırlayıcı eğitim

MADDE 17 – (1) Yurt dışındaki kadrolara sürekli görevle atanacak personel, Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen yurt dışı görev yönlendirme kurs ve seminerinden ayrı olarak, yurt dışına gönderilmeden önce atanacağı görevin özelliğine ve gereklerine göre yurt dışı göreve hazırlık eğitimine tabi tutulur.

(2) Ataması uygun görülenler, atamaları yapılmadan önce, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilmek amacıyla geçici olarak görevlendirilebilir.

(3) Eğitim ve seminerin içeriği, süresi ve programı Genel Müdürlükçe belirlenir.

Atama

MADDE 18 – (1) Atamalarda başarı sıralaması dikkate alınır, ancak yurt dışı sürekli göreve atanmasında herhangi bir şart aranmayanlar ile sınav sonucunda aynı derecede başarılı olan adaylardan Başkanlık personeline atamada öncelik verilir.

(2) Ataması yapıldığı halde Başkanlıkça belirlenen süre içinde göreve başlayamayan aday yerine yedek listede kazanan adaylardan atama yapılabilir.

(3) İlan edilen kadrolardan herhangi bir sebeple boşalan kadrolara, sınavı yedekten kazanan adaylardan atanacağı kadro için aranan şartları taşıyanlar başarı sırasına göre atanabilir.

Görev süresi

MADDE 19 – (1) Yurt dışı görev süresi 633 sayılı Kanunun 18/A maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenir.

(2) Yurt dışı sürekli görevden yurtiçi görevine dönenlerin, yeniden yurt dışına atanabilmeleri için, yurtiçinde en az bir yıl fiilen çalışmış olmaları zorunludur.

Görev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 20 – (1) Yurt dışına sürekli görevle atanan müşavir ve ataşenin görevleri şunlardır:

a) Yurt dışı din hizmetlerini Başkanlığın belirlediği esaslar çerçevesinde yürütmek,

b) Görevli olduğu misyonda veya aynı ülkedeki diğer misyonlarda bulunan görevliler ile eşgüdüm halinde çalışmak,

c) Yıllık çalışma programlarını ve yıllık faaliyet raporlarını düzenli olarak hazırlamak ve süresi içinde Başkanlığa göndermek,

ç) Görev alanıyla ilgili yapılan inceleme ve araştırmaların sonucunu rapor halinde Başkanlığa göndermek.

(2) Müşavir, bulunduğu yerde Başkanlık yurt dışı teşkilatının birim amiridir. Müşavirlik hizmetlerini yürütmenin yanında ataşelik ve koordinatörlüklerin eşgüdümünü sağlamak ve denetlemekle de sorumludur. Müşavirlik hizmetlerinin yürütülmesinde müşavire yardımcı olmak üzere müşavir yardımcısı veya ataşe atanabilir.

(3) Başkonsolosluk nezdindeki ataşe, bulunduğu bölgede Başkanlık yurt dışı teşkilatının birim amiri olup, ataşelik hizmetlerini yürütmek ve denetlemekle sorumludur. Ataşelik hizmetlerinin yürütülmesinde ataşeye yardımcı olmak üzere ataşe yardımcısı atanabilir.

Atananların yurtiçi göreve döndürülmesi

MADDE 21 – (1) Yurt dışındaki kadrolara sürekli görevle atanan personelden;

a) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen genel ve özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar veya atanma şart ve niteliklerini sonradan kaybedenler,

b) Görevlerinde başarılı olamadığı veya devlet memurluğu ve yurt dışındaki temsil görevi ile bağdaşmayan davranış ve faaliyetlerde bulunarak devletin güven ve itibarına gölge düşürdüğü yapılan inceleme veya soruşturma sonucunda belirlenip görevini sürdürmesi sakıncalı görülenler ile yurt dışında görev yapmasına mani halleri tespit edilenler,

c) Büyükelçilik, Başkonsolosluk ve diğer resmi kuruluşlarca geri çekilme teklifleri Başkanlıkça uygun görülenler,

633 sayılı Kanunda belirtilen süreye bakılmaksızın yurtiçi göreve çekilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzinlerin kullanımı

MADDE 22 – (1) Yurt dışındaki kadrolara sürekli görevle atanan personelin izinleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun izin işlemlerine ilişkin hükümlerine göre yürütülür.

(2) İzinler, bölge ve görev şartları esas alınarak ve misyon şefi bilgilendirilerek Başkanlığın onayı ile kullanılır.

(3) Ramazan ayında, zorunlu haller dışında izin kullanılamaz.

Geçici görevlendirme

MADDE 23 – (1) Yurt dışındaki kadrolara sürekli görevle atanan personelin, görev yaptığı ülke ve bölge dışında herhangi bir amaçla geçici görevlendirilmesi misyon şefinin bilgisi dahilinde ve Başkanlığın onayı ile yapılır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.