2012 Yılı Baş Vaizlik Sınav Duyurusu

D U Y U R U

Diyanet İşleri Başkanlığından;

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 inci maddesi uyarınca ve Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği hükümlerince, Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan başvaiz kadrolarına aşağıdaki şartları taşıyan vaizler arasından naklen alım yapmak üzere sözlü “Başvaizlik Sınavı” yapılacaktır.

I- Atama Yapılacak Kadroların Bulunduğu Yer, Unvan, Sınıf, Derece ve Adedine Göre Dağılımı

MÜNHAL KADROLARIN

BULUNDUĞU YERÜNVANISINIFIDERECESİADEDİ

Taşra TeşkilatıBaşvaizD.H.S.1450

II- Sınava Müracaat Edecek Adaylarda Aranan Şartlar;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3. Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak.

4. Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile Başkanlık teşkilatında vaizlik ve üstü görevlerde 10 (on) yıl görev yapmış olmak.

5. Halen Başkanlığımız teşkilatında vaiz kadrosunda çalışıyor olmak.

III- Başvuru Şekli ve Diğer Hususlar;

a) Başvuru İşlemleri

1. Şartları taşıyanlardan sınava başvuracaklar16/04/2012-30/04/2012 tarihi mesai saati bitimine kadar Başkanlığımız internet sitesi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasındaki program üzerinden e-başvurularını yapacaklardır.

2. Başvuru ekranında istenen bilgileri eksik olarak dolduran veya kayıt işlemini tam olarak gerçekleştirmeyen adayların başvuruları ve bu konudaki itirazları dikkate alınmayacaktır.

3. Başvuruların sona ermesinin ardından adayların müracaat bilgilerinde ne sebeple olursa olsun değişiklik yapılmayacak ve bu konuda adaylardan gelen taleplere cevap verilmeyecektir.

4. Başvuruların kaydedilmesi işleminden sonra, adaylar sınav müracaatının yapıldığına dair “Aday Başvuru Belgesi”ni başvuru yaptığı program aracılığı ile alacaklardır. Adayların almış olduğu bu belge “Sınav Giriş Belgesi” yerine geçmez.

5. Başkanlığımız internet sitesi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasındaki program aracılığı ile yapılmayan müracaatlar işleme konulmayacaktır.

6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya posta yoluyla yapılan müracaatlar ile 30/04/2012 tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b-) Sınav ve Atama İşlemleri

1. Sınava katılmaya hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, sınava müracaat işlemlerinin tamamlanmasının ardından ileri bir tarihte Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Sınava girmeye hak kazananlar “Sınav Giriş Belgesi”ni aynı internet sitesinden alabileceklerdir. Adaylar, Başkanlıkça belirlenecek sınav merkezinde/merkezlerinde sözlü sınava alınacaklardır.

2. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

3. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

4. Sınavın sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

5. Sınavda başarılı olmak için en az 70 (yetmiş) puan almak şarttır.

6. İlan edilen münhal kadrolara başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir.

7. Sınav sonucu ataması yapılanlardan iki ay içinde göreve başlamayanların atama onayları iptal edilecektir.

8. Sınav sonucu ataması yapılanlardan iki ay içinde göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilecektir.

9. İlan edilen kadrolarda yeni bir sınav ilanına kadar çeşitli sebeplerle boşalma olması halinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan atama yapılabilecektir.

c) Diğer Hususlar;

1. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

2. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında e-başvuru ekranında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

3. Bu duyuruda yer alan hususlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak sınav ve değerlendirme komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav ve değerlendirme komisyonunca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanır ve itiraz sonucu adaya bildirilir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

IV- Sınav Konuları;

Başvaizlik Sınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız internet sitesinde yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınacaktır.

1) Kur’an-ı Kerim (25 puan),

2) Arapça (25 puan),

3) Dini bilgiler (Tefsir, hadis, fıkıh, kelam) (25 puan),

4) Hitabet, etik ilkeleri ve mevzuat bilgisi (25 puan).

V- İletişim

Yazışma adresi :Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:147/A 06800 Çankaya ANKARA

Email : persis@diyanet.gov.tr

Telefon : (0312) 295 70 00

İlgililere duyurulur.

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

E-Başvuru için tıklayınız(16.04.2012(08.00)-30.04.2012(17:30) tarihleri arasında)

- Mihrap Haber, Diyanet bölümünde yayınlandı
https://www.mihraphaber.com/haber/2449922/2012-yili-bas-vaizlik-sinav-duyurusu