1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır. Genel Başkan Ayhan Çivi ve İmar Hak-Sen Genel Başkanı Önder Özdemir tarafından 14.02.

A+A-

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.

Genel Başkan Ayhan Çivi ve İmar Hak-Sen Genel Başkanı Önder Özdemir tarafından 14.02.2012 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürü sayın Davut Güney’e yapılan ziyaret sırasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte tespit edilen hukuka aykırı düzenlemeler bir rapor halinde sunulmuştu.

16.05.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelikte sendikamızın talepleri doğrultusunda tüm değişiklikler yapılmıştır.

Tapu ve Kadastro çalışanlarının hak ve emeğinin korunması konusundaki çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmekte olup, yönetmelikteki gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlayan Tapu ve Kadastro Genel Müdür sayın Davut Güney ve emeği geçen personele teşekkürü borç biliriz.

Taleplerimizin değerlendirilerek yapılan değişikliklere ilişkin detaylı açıklama aşağıda bilginize sunulmuştur.


14.02.2012 TARİHLİ TALEBİMİZ İLE DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER
TANIMLAR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

MADDE 1 – 20/6/2011 tarihli ve 27970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“j) Zorunlu Atama ve Yer Değişikliğine Tabi Personel: Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Tapu Müdürü, Kadastro Müdürü ve Tapu Sicil Müdür Yardımcısı unvanlarında görev yapan personeli,”

ESKİ HÜKÜM: j) Zorunlu Atamaya Tabi Personel: Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Tapu Müdürü, Kadastro Müdürü, Tapu Sicil Müdür Yardımcısı unvanlarında görev yapan personeli,

AÇIKLAMA :

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 14.02.2012 tarihli talebimizde, çalışma şartları ve iş yükü ağır olan ve verdiği hizmetin karşılığını alamayan Tapu ve Kadastro Çalışanlarının kazanılmış haklarının geri alınmasına neden olan bu Yönetmeliğin kurumsal motivasyonu bozmakta olduğu vurgulanmıştı.

Yapılan değişiklik ile Zorunlu Atama ve Yer Değişikliğine Tabi Personel (Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Tapu Müdürü, Kadastro Müdürü ve Tapu Sicil Müdür Yardımcısı unvanlarında görev yapan personel) dışındaki ünvanlarda çalışan personel hizmet bölgelerine göre rotasyona tabii olmayacaktır.

HİZMET GEREĞİ DIŞINDA YAPILAN GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERDE GEÇEN SÜRELER, KADRONUN BULUNDUĞU YERDE GEÇMİŞ SAYILMAYACAK

“(10) Hizmet gereği dışında yapılan geçici görevlendirmelerde geçen süreler, personelin kadrosunun bulunduğu hizmet bölgesinden ve zorunlu çalışma süresinden sayılmaz. Hizmet gereği yapılan geçici görevlendirmeler Genel Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurul, Başkanın çağrısı üzerine bütün üyelerinin katılımıyla toplanır.”
ESKİ HÜKÜM: Kurul, Başkanın çağrısı üzerine Haziran ayının ilk haftası içerisinde ve bütün üyelerinin katılımıyla toplanır

AÇIKLAMA :

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 14.02.2012 tarihli talebimizde, yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmeliğin zaman dilimi belirtilmeksizin geriye yönelik olarak uygulanmasının anayasaya, dayanak kanun ve yönetmeliğe, adalete ve hakkaniyete uygun olmadığı hukuki gerekçeleri ile vurgulanmıştı.

Yer Değiştirme Kurulunun daha önce her yıl Haziran ayının ilk haftası içerisinde toplanması öngörülmüştü. Yani Yönetmelik kapsamında her yıl rotasyonun uygulanması bir zorunluluktu. Yapılan değişiklik ile her yıl Yer Değiştirme Kurulunun zorunlu olarak toplanması durumu ortadan kaldırıldı. Böylece rotasyon bir zorunluluk olmaktan çıkarılıp, şartlara ve ihtiyaca binaen Yer Değiştirme Kurul Başkanı tarafından uygulanacak idari bir işleme dönüştü.

Ayrıca Yapılan değişiklik ile Zorunlu Atama ve Yer Değişikliğine Tabi Personelin (Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Tapu Müdürü, Kadastro Müdürü ve Tapu Sicil Müdür Yardımcısı unvanlarında görev yapan personel) hizmet gereği dışında yapılan geçici görevlendirmelerinde geçen sürelerin, personelin kadrosunun bulunduğu hizmet bölgesinden ve zorunlu çalışma süresinden sayılmayacağı ilkesi kabul edilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.”

AÇIKLAMA :

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 14.02.2012 tarihli talebimizde, Yönetmeliğin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı döneminde hazırlandığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının lav edilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulduğu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandığı, bu nedenle yeni kurulan Bakanlığın vizyonuna ve misyonuna uygun yeni bir Yönetmelik hazırlanması gerektiği vurgulanmıştı.

FİİLİ HİZMET SÜRESİNİN, HİZMET PUANINA OLAN ETKİSİ YÜZDE 15 İLA YÜZDE 20 ORANINDA AZALTILMIŞTIR . BAŞARI BELGESİNİN HİZMET PUANINA OLAN ETKİSİ YÜZDE 80 ORANINDA AZALTILMIŞTIR
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formu ile Ek-3 sayılı Yer Değiştirme Başvuru Değerlendirme Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

AÇIKLAMA :

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 14.02.2012 tarihli talebimizde, Yönetmeliğin ek – 3’ünde yer alan Yer Değiştirme Başvuru Değerlendirme Formunda hizmet bölgeleri ve puanların belirlendiği, buna göre 6. Bölge hizmet puanı 1,50 iken, 1. Bölge hizmet puanının 0,25 olduğu, yani 6. Bölgede (1) yıl çalışmanın 1. Bölgede (6) yıl çalışmakla eşdeğer görüldüğü, farklı hizmet bölgeleri arasında ödenen maaşlarda ve tazminatlarda bile fark bulunmazken yer değiştirme suretiyle atamalarda dikkate alınacak olan ve Yönetmelikle belirlenen bu hizmet puanlarının adil ve dengeli olmadığı, bu adaletsiz durumun değiştirilmesi gerektiği hukuki gerekçeleri ile vurgulanmıştı.

Yapılan değişiklik ile eski ve yeni puanlama durumu aşağıda gösterilmiştir;
DEĞERLENDİRME KISTASLARI Eski Puan Değeri Yeni Puan Değeri
1- Başvuru tarihi itibariyle öğrenim durumu; (En son öğrenim durumu esas alınacaktır.) Ortaöğrenim 2 2
Ön lisans 4 4
Üç Yıllık Yüksek Okul 6 6
Lisans 8 8
Yüksek Lisans 10 10
Doktora 12 12
2- Başvuru bitimi tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin hesaplanması; (İşçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç tutulacaktır.)(1 sayılı cetvele göre)
NOT: Bu bölümden en fazla 20 puan alınabilir. Bölge Süre 1,50 1,20
6.Bölge Hizmeti
5.Bölge Hizmeti 1,25 1,00
4.Bölge Hizmeti 1 0,80
3.Bölge Hizmeti 0,75 0,60
2.Bölge Hizmeti 0,50 0,50
1.Bölge Hizmeti 0,25 0,40
3- İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan; (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.) Her Başarı Belgesi için 2 0,25
Her Üstün Başarı Belgesi için 4 0,75
4- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında; (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılacaktır.) (D) alanlara 2 2
(C) alanlara 3 3
(B) alanlara 4 4
(A) alanlara 6 6
5- Aldığı her disiplin cezalarından; Her uyarma için - 2 - 2
Her kınama için -3 -3
Her aylıktan kesme için -4 -4
Her kademe ilerlemesinin durdurulması -6 -6

DEĞİŞTİRİLEN DİĞER HÜKÜMLER

HİZMET SÜRESİNİN HESABINDA NİSAN SONU DEĞİL EYLÜL SONU ESAS ALINACAK YER DEĞİŞTİRME OTOMASYON SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILACAK YER DEĞİŞTİRMELERDE TAKVİMİ GENEL MÜDÜRLÜK İLAN EDECEK

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş ve ikinci fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Genel Müdürlük tarafından otomasyon sistemi üzerinden atama gerçekleştirilebilir. Bu şekilde yapılacak atamanın takvimi Genel Müdürlükçe belirlenir ve ilan edilir.”
“Hizmet süresinin hesabında Eylül ayı sonu esas alınır.”

ESKİ HÜKÜM: Hizmet süresinin hesabında Nisan ayı sonu esas alınır.

AÇIKLAMA :

Yapılan değişiklik ile hizmet süresinin hesabında Nisan ayı sonu değil, Eylül ayı sonu esas alınacağı belirlenmiştir.

ÖZRE DAYALI ATAMALAR OCAK VE TEMMUZ AYINDA YAPILACAK

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(4) Özüre dayalı atamalar Ocak ve Temmuz aylarında yapılır.
(5) Aday memurun özüre dayalı ataması yapılmaz.”

AÇIKLAMA :

Özüre dayalı atamalar Zorunlu Atama ve Yer Değişikliğine Tabi Personelin atama/yer değişikliği döneminden ayrılmış ve yılda (2) defa yapılması öngörülmüştür.

ZORUNLU HİZMETİNİ TAMAMLAYAN ANCAK YER DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMEYEN PERSONEL 10 TERCİH YAPACAK

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan ve yer değişikliği talebinde bulunmayan personelin, hizmetini tamamladığı bölgeler hariç olmak üzere hizmetine ihtiyaç duyulan bölgelerdeki hizmet alanlarına on tercih yapmaları sağlanarak talepleri doğrultusunda, talep olmaması durumunda özür durumları da dikkate alınarak resen ataması yapılır.”

ESKİ HÜKÜM: (6) Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan ve yer değişikliği talebinde bulunmayan personelin, hizmetini tamamladığı bölgeler hariç olmak üzere hizmetine ihtiyaç duyulan bölgelerdeki hizmet alanlarına üç tercih yapmaları sağlanarak talepleri doğrultusunda, talep olmaması durumunda özür durumları da dikkate alınarak re’sen ataması yapılır.

AÇIKLAMA :

Yapılan değişiklik ile Zorunlu Atama ve Yer Değişikliğine Tabi Personelin (Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Tapu Müdürü, Kadastro Müdürü ve Tapu Sicil Müdür Yardımcısı unvanlarında görev yapan personel) rotasyon dönemlerinde (3) olan tercih sayıları (10) olarak değiştirilmiştir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.