Ramazan'da Kur'an ve biz

Zaman güneşin secdeye varacağı âna kadar emrolunduğu gibi akıp gitmektedir. Zaman bu şekilde akıp giderken insan da yaşadığı salih günlerin önemli hatıralarını yâd etmektedir. Kimi hatıraları kendisi için ileriki hayata ahirete yönelik salih amellerini çoğaltma istikametinde şevkini arttırıcı güçlü bir etkide bulunmaktadır. Bu da bize bundan sonrası için teselliden de öte sevinilecek salih ve muslih zamanların yaşanması gerektiği hakikatını göstermektedir.

Ramazan-ı Şerif de insan hayatında salih ve muslih zamanların yaşanabileceği en münbit ve en münasip mevsim olarak dua tazarru zikir tilavet ve kulluğun diğer çeşitleriyle kalbin Allahın subhanehu ve teâlâ rızasına müteveccih kılınması gereken eşref ayıdır.

Ramazan-ı Şerif her bir mümin için bundan sonra yaşanılacak zamanın nasıl daha hayırlı bereketli güzel ve insanın yaratılış amacına uygun bir şekilde yaşanılacağı hususunu yeniden hatırlatan bir ihtar ve ihyâ mevsimidir.

Ramazan-ı Şerif mevsimi orucu teravihi Kadir gecesi Kurân-ı tilaveti ibadeti mükemmelleştirilmeye çalışılan ubudiyeti ve adetâ Reyyan kapısına varmış olmanın tadımlık bir sevinç efiltisini de barındırmaktadır.

Ramazan-ı Şerif ayı geçen on bir ay boyunca Kuran ve Sünnete ittiba söylemini dilinden düşürmeyenlerin Kurana ve Sünnete karşı vefasızlıklarını da ortaya koyan bir Şehr-î Fadıhadır.

Bağışlanmak ve kulluğu güzelleştirmek için birçok vesileyi ihtiva eden Ramazan-ı Şerif ayı Kuranı gereği gibi anlamayı Kuranı okurken bizzat kendi öz nefsini muhatap kılmayı Ramazan orucunu bütün azalara hakkıyla tutturabilmeyi her geceyi Leyletul Qadr bilmeyi namaz ve duadaki tevazuyla Allah subhanehu ve teâlâ katında izzetlenmeyi kalbi cennet ehlinin mesrûriyetiyle muştulayan hakiki sevincin ancak ve yalnızca yüce Allaha kulluk sonrasında yaşanabileceğini anlatır bize.

Kuran ayı Ramazan gecesiyle gündüzüyle kazanç ve fırsatlarla dolu bir aydır. Biraz daha dikkat ettiğimizde şunu görürüz ki bu ayda sair insanlarla olan ilişkilerimiz aslında göründüğünden daha farklıdır. Ramazan ayının mânevî atmosferi zahiren müşahade edilen olay ve hadiselerin ruhumuza fısıldadığı uhrevîliği ve mânâ dolu ihtişamı da göstermekte Allaha subhanehu ve teâlâ daha yakın olabilmek için atılan adımlar her bir müminin ruhunda daha derinden hissedilmektedir.

Ramazan-ı Şerif ayı artık kurumaya çatlamaya ve akîm neticesiz kılınarak hayırlardan mahrum kalmaya yüz tutmuş gönülleri adetâ sulamakta yeniden yeşertmekte ve faydalı meyveler verir hâle getirmektedir.

Ramazan-ı Şerif ayı Tevhid ve Sünnet nizâmını hayatın merkezine koyan ve hayata Tevhid ve Sünnet nizâmının içinden bakan bir mümin için İslamı hayatlarının birçok alanından çıkaran/kovan kara kalabalıkların dipsiz gayya kuyusu misâli tatminsizlikleri ve tanımlamakta zorlandıkları tedirginlikleri müşahade etmekle hidayetin şu dünya hayatında en büyük nimet olduğu şuuruyla ân be ân şükrünü arttırarak Hatırlayın ki Rabbiniz size : Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi arttıracağım şeklindeki rabbanî vaade mazhar kılınmakla beraber ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir . 14/İbrahim Suresi Ayet 07

uyarısını da tüm benliğinde hissettiren ve mümin için ayrıca motivasyon kaynağı olan bir aydır.

Ramazan-ı Şerifin zihinleri berraklaştıran ve ruhları terbiye eden eğiticiliği mümin kişide her biri tuğla kalınlığında onlarca cilt kitap okumanın oluşturduğu etkiden daha sahih daha öğretici daha kalıcı ve doğrudan fıtrata hitap ettiği için daha doğaldır.

Rasûlullahın sallallahu aleyhi ve sellem Kuran ve cömertliği ön plana çıkardığı Ramazan ayında orucu nasıl anlattığına ve oruçtaki gizli hikmetlere muttali olmaya yönelip yoğunlaşma zamanıdır Ramazan. Geçmişteki sahur hatıralarının şimdiki çocuklara aktarıldığı iftar heyecanının yaşandığı teravih namazında mümin toplulukla beraber bulunma saadeti şeytan ile enis-u cenisleri için daralan fakat mümin için genişleyen zamanda esaslı bir nefis muhasebesinin yapılması ve bir dahaki Ramazana kavuşmayı ümid ederek ilerideki on bir ayın da nasıl ramazanlaştırılabileceğinin hesabının yapıldığı bir muhasebe ve murâkabe ayıdır Ramazan.

Tevhid ve Sünnet nizâmına gönül vermiş Muvahhidlerin Ramazanında yeryüzündeki bütün müminler arasındaki uzaklıklar yakınlaşır sınırlar kayboluverir her mümin kendisini adetâ aynı saftaymış gibi hisseder müminlerin biri diğerinden habersiz aynı ayetleri terennüm eder aynı duygu seline kapılır Öyle ki mümin kişi Allaha subhanehu ve teâlâ takdim ettiği kulluğun güzelliği ümidi ve hayalleriyle muvazî paralel olarak melekût âleminde göklerin sırlarına açık ruhlarla murafakat arkadaşlık etmeye başladığını zanneder.

Muvahhidlerin Ramazanında hayatın tümüne renk veren ve hiçbir zaman tamamen bitmeyen bir uhrevîlik heyecanı çağlar.

Ramazan ayındaki orucun üç yönü vardır:

1 Aşırı ihtiraslardan uzak bulunmak ve tam bir kanaat sahibi olmakla elde edilebilen ruhsal dinginlik.

2. Heva ve heveslere aykırı hareket etmekle birçok afetten korunmayı sağlayan aklî olgunluk.

3. Yeme içme ve her türlü harama karşı emrolunan meşru ve makul sınırı koruyup perhizkâr olmakla ulaşılması umulan nefsî tezkiye.

Ramazanda Kuran ve Biz

Şüphesiz ki Kuran-ı Kerim bir öğüt bir zikir ve bir uyarıcıdır. Kuran-ı Kerimin ölü kalplere dahi hayat veren faydalarından istifade edebilmek için gönüllerin Kurana karşı açık olması zorunludur. Göz eğer Kurana dikilmiş ve kulak da pür dikkat ona kesilmişse gönüle giden yol da açık tutuluyor demektir. Allah subhanehu ve teâlâ şöyle buyurmaktadır:

Şüphesiz ki bu Kuran kalbi ona açık olanlar ve gözünü ona dikip kulak verenler için bir öğüttür. 50/Kaf Suresi Ayet 37

Özellikle içinde bulunduğumuz Ramazan ayının fıtratı coşturan mânevî atmosferinde okunan Kuran damardan yapılan iğnenin kısa sürede kana karışması gibi kalbin en derin kıvrımlarına nüfûz etmelidir. Kuran-ı Kerimi okuyan yahut dinleyen kimse okunan ayetler üzerinde düşünmeli ve ondan bir takım esintiler duyabilmelidir.

Davetçi olsun ya da olmasın her bir müminin günlük vird olarak telefonla konuşma süresi veya internette geçirdiği vaktin bir kısmı yahut mesaj yazarken harcadığı zamanın bir bölümü kadar dahi olsa insanlar için hidayet rehberi ve kalplere şifa olan Kuran-ı Kerîmi tertil üzere okuması gerekir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur :

İki kimseye gıbta edilir. Birisi Allahın kendisine Kuran verdiği kimsedir ki gece gündüz onunla meşgul olur. Diğeri de Allahın kendisine mal verdiği kimsedir ki gece gündüz onu Allah yolunda sarfeder. Buhari Muslim İbni Ömerden.

Kuranı seslerinizle süsleyiniz. Ebu Davud Nesei İbni Mace Berâ bin Azibden.

Ramazan ikliminde okunan Kuran kişinin bizzat kendisinde fevkalâde bir mesruriyetin neşv-û nemâ bulmasına vesile olur. Kalplere şifa olan Kuran okunduğu yere huzur ve mutluluk getirir ve oraya Allahın rahmeti iner.

Gam ve tasalarını dağıtmak umutsuzluklarını silmek ve ümidini canlı tutmak şeytanın vesvese ve telbisatlarından sıyrılarak cinnî ve insî şeytanların şerrinden korunmak isteyen kimse şu Ramazan-ı Şerif ayında her zamankinden birkaç kat daha fazla Kuranla vakit geçirmeli Kuranı sesiyle ve zamanını da Kuranla süslemelidir.

Anlayarak anlamlandırarak özümseyerek ve ihlas üzere yaşayarak okunuyorsa Kuran o kalpte ve her nerede okunuyorsa o yerde hayır ve bereket vardır. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

Kuran okunan evin hayrı artar. Böyle evlere melekler toplanır şeytanlar uzaklaşır. İçinde Kuran okunmayan evlerin hayır ve bereketi az olur. Dârîmî Sünen 2/429-430

Allah subhanehu ve teâlâ katında ecrinin artmasını ve değerinin yükselmesini arzulayan bir mümin için Ramazan-ı Şerif ayının konumunu geride kalan diğer on bir aya göre şu misalle örneklendirebiliriz. Yılın on bir ayı çok basamaklı bir merdiven olarak düşünülecek olursa Ramazan ayı da bu merdivene göre adetâ bir asansör hükmündedir. Mümin kul Allahın rıza ve hoşnutluğunu elde etmeye çalışırken yoğunlaştırılmış kısa bir sürede çok daha fazla meratip kat eder ve büyük ecirler kazanıp yüksek dereceler elde etme imkânına kavuşur. O hâlde insanlığın hidâyet rehberi sözlerin en güzeli en kuvvetlisi ve en etkileyicisi olan Kuranla bir aylık kısa zamanda yewmuddînde lehimizde hüccet olacak ve bir ömre bedel salih ve muslih günlerimiz geçsin murafakatımız olsun. Bu arkadaşlık gönülden kirleri ve gözlerden de günahların izlerini silip süpürsün. Bu arkadaşlık düşüncelere hikmet tohumları saçıp kalbi semâlar ötesi alemlere revan eylesin.

O Kuran ki iki cihan saadetinin yol göstericisidir. Hakkın hukukun adaletin huzurun ve mutluluğun yegâne anahtarı Onun elindedir. Bütün bir ölü ve donuk alemi tertemiz nefhasıyla canlandıran Kuran gönüllerden şüphe ve imansızlık zulûmatını da giderendir.

Ramazanda veya diğer aylarda olsun Kuranın olmadığı bir dünyada tek başına ilim dahi bir ukalâlıktır. Böyle bir dünyada iradenin kolu kanadı kırık beşerî duygular darmadağın muhakemeler tutarsız ve kuru akıl yalnız başına pek mahir bir aldatıcıdır. Kıraatiyle ve davetiyle yeryüzündeki insanları velveleye verir Kuran. Bu öyle bir velveledir ki gaflet uykusunda olanları irkilterek uyandırır tersinden kalkan egoist/bencil ruhlar ile modern dünyanın konforunda çöl serabı misali beyhude bir surette cennetleri arayanlardan bahtiyarlıktan nasibi olanları kendine getirir.

Bayram Cennetin Dünya Hayatındaki Tadımlık Bir Sevinç Efiltisi

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bayramı bize şöyle tarif etmektedir:

Bayram günleri yeme içme ve Allahı zikir günleridir.

Muslim İmam Ahmed Nubeyşeden.

Bayramın yeme ve içme günü olması elbette ki şerî şerifin izin verdiği helal dairesi çerçevesindedir. Bir kısım ulema bayramlarda sevinci dışa vurmanın İslamın şiarlarından olduğunu bildirmişlerdir.

Bir mümin bayramı tüm benliğiyle yaşayabilmek için Ramazan ayını tam manasıyla idrak ederek geçirmiş olmalıdır. Kalben ve ruhen kendisini daha hafif ve mücehhez hissetmesi ve sünnete ittiba ile hayırlı işlere her zamankinden daha çok iştiyak göstermesi de bayram yapmayı hak ettiğinin delilidir.

Mümin bir fert fıskı fücuru üniformalı ya da üniformasız insî şeytanların telkinlerini ayartmalarını ve iblisi dahi hayretler içerisinde bırakan ayak oyunlarını iğrençlik olarak görüyor kendisine yönelik bu türden bir tacizden Allaha sığınıyor ve böylesi bir aşağılıktan mümin kardeşlerini de haberdar etmek suretiyle doğal bir korunma mekanizmasını faaliyete geçirme iradesini gösterebiliyorsa bayram onun için de diğer müminler için de o zaman gerçek anlamda bayram olur.

Her bir mümin şahsî hayatı adına zamanını eğer ibadet ve hizmet anlayışı içerisinde geçiriyorsa dünya hayatı genel olarak huzur ve saadet içerisinde geçer. Bunun tabiî bir neticesi olarak akıbeti hayr ve ahiret hayatında da ebedî bayram olan Firdevslere varis olacaktır biiznillah.

Özellikle de çocuklar bayramın hep bir yönünü bilir ve tanırlar. Birçok İslam beldesinin adetâ mezbahaneye döndüğü günümüzde bayramı tam manâsıyla idrâk edip yaşamak büyükler için tam olarak mümkün olmasa da küçükler açısından değişen pek bir şey olmaz. Zira çocuk bayramın tek bir yüzünü tanır. O da enerjisi ve harçlığı bitene dek oynamak eğlenmek gezip tozmaktır. Bu yönüyle bayramda büyüklere tahmil olunan bir görev de bayram yapmaktan ziyade bayram yaptırmaya çalışmaktır.

İnsan hatıra arşivine dalıp da çocukluğundaki bayramları anımsadığında ne ölçüde darlık ve sıkıntı içerisinde olurlarsa olsunlar büyüklerimizin bizlere bayram yaşatma adına gösterdikleri tatlı telaşı ve göze aldıkları külfeti takdirle ve şükranla yâd ediyor.

Her insan için güzel bir hayat yaşamak ilâhî bir lütuftur. Bununla beraber hayatı Allahın subhanehu ve teâlâ razı ve hoşnut olduğu bir istikamette güzelleştirmek gibi bir vazifemizin de olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. İşte bayram günleri de bu vazifenin yerine getirilmesi için çok önemli bir başlangıç olarak görülmelidir.

Bayram günlerinde edinilen mütebessim çehre ikramda cömertlik misafirperverlik müminler arasındaki kardeşlik duygularının en üst seviyeye ulaşması şefkat ve anlayışın içten olması gibi halleri aynı düzeyde olmasa da geride kalan on bir aya yaymak gibi bir vazifemiz olduğunu da hatırdan çıkarmamalıyız.

Gönülden kaynayan bir bayram sevincine içten ve kucaklayıcı bir selâma en kalbî duygularla çehrede beliren bir tebessüme hasret kalmış şehid mahpus ve esir kardeşlerimizin eşlerine yetim ve öksüzlere gariplere hastalara çaresizlere bîkeslere yeryüzünün doğusunda ve batısında fisebilillah cehd-u gayret içerisinde bulunan muvahhid mücahidlere ömrü cihad meydanlarında ilim meclislerinde zindan hücrelerinde geçen veya cahiliye toplumunun şerâretinden korunmak gayesiyle münzevî bir hayat yaşamak mecburiyetinde kalan tüm mücahid ve müctehid kardeşlerimize tebriklerimizi takdim ederiz.

Bizlere hayat hidâyet sağlık ve ebedî esenlik ve mutluluk yurdu cennetin şu geçici dünya hayatındaki tadımlık bir sevinç efiltisi olan bayram nimetini bahşeden Allaha subhanehu ve teâlâ sonsuz hamd ederiz.

Belirsizliğin hakim olduğu bir dünyadahüzün yoklukhasret endişe gönül darlığı ve dertlerle kuşatılmışken dahi bizlere melekût âlemine yâr olurcasına ve rüzgâr gibi cömertlikle ferahlık ve inşirah bulma yolunu gösteren efendimiz ve dostumuz Muhammede sallallahu aleyhi ve sellem salât ve selâm olsun.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hacı Ahmet Ünlü - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Mihrap Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mihrap Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Mihrap Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Mihrap Haber değil haberi geçen ajanstır.Anket Sitemizin yeni görünümünü beğendiniz mi?