Diyanet sözleşmeli personel alacak!

Diyanet sözleşmeli personel alımı yapacak! Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak 1400 Kur'an Kursu Öğreticisi, 3500 İmam-Hatip ve 100 Müezzin-Kayyım alımı yapacak.

Haber albümü için resme tıklayın

Diyanet sözleşmeli personel alımı yapacak! Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak 1400 Kur'an Kursu Öğreticisi, 3500 İmam-Hatip ve 100 Müezzin-Kayyım alımı yapacak. 

D U Y U R U

Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim
durumu ve adedi belirtilen sözleşmeli pozisyonlara; 2018 yılı KPSS puan sırası esas alınarak her bir
grup için tabloda belirtilen boş pozisyon sayısının 3 (üç) katı sözlü sınava çağrılacak adaylar
arasından sınav sonucu başarı sırasına göre 4-B sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi, İmam-hatip ve
Müezzin kayyım alınacaktır. 

I- BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını
taşımak,
3. Unvan gruplarına göre 20/10/2020 tarihi itibariyle tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip
olmak,
4. 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için
KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.
6. Kur’an kursu öğreticiliği için bayan olmak,
7. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
8. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
 Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.
 Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi
sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl
geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde
yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir. 

II- BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından “sinav.diyanet.gov.tr”
internet adresi üzerinden yapılacaktır.
2. Müracaat işlemleri 06/10/2020–20/10/2020 (saat 23:59) tarihleri arasında yapılacaktır.
3. Adayların mezuniyet durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Üniversite ve orta öğretim
bilgileri ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adayların mezuniyet bilgilerini bu
kurumlar aracılığıyla kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
4. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun
kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
7. Sabıka veya arşiv kaydı bulunanların mahkeme kararlarını müracaat bitiş tarihinden önce
Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere 0312 285 85 72 no’lu faksa ivedilikle göndermeleri
gerekmektedir. 

III-SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI
1. Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek
olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava
çağrılacaktır. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla
olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
2. Başvurular neticesinde, belirlenen kontenjan adedince başvuru yapılmayan gruplardaki fazla
kontenjanlar başvuru yoğunluğuna göre diğer gruplara aktarılabilecektir.
3. Sınav; Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya,
Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun,
Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır.
4. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini sınav başvuru ekranındaki ilgili kısımda
belirteceklerdir. Başvuruların onaylanmasından sonra adayların sınav merkezi değişikliği
talepleri dikkate alınmayacaktır.
5. Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra
Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında
ilan edilecektir.

6. Sınav Konuları;

A) Kuran Kursu öğreticisi ve İmam-hatip için;
1. Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
3. Hitabet. (10 puan)

B) Müezzin-Kayyım için;
1. Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
2. Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
3. Ezan ve ikamet. (10 puan)
7. Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet
sitesinde yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel
ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır. YETERLİKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
8. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini “sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığıyla
gerçekleştireceklerdir.
9. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus
cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve “Sınav Giriş
Belgesi” bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport
dışında başka bir belge kimlik belgesi kabul edilmeyecektir.
10. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar
sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı
verilmeyecektir. 

IV- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
1. Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
2. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri
puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
3. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması
halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet
tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

V- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ
1. Adaylar sınav sonuçlarını “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.
2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün
içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim
ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak
Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı,
soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate
alınmayacaktır.

VI- TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
1. Sınav sonucu yerleştirmesi yapılanlar, üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Aile birliği
mazeretine bağlı yer değiştirmelerde istihdam edilenlerin eşleri bu personele tabidir.
2. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde
aynı unvandaki kadrolara atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev
yapmak zorundadır.
3. İlahiyat Fakültesi grubunda Kur’an kursu öğreticisi unvanında yerleşmeye hak kazananlar, 4-6
yaş grubu Kur’an kurslarında istihdam edilecektir.
4. Tercih ve yerleştirme işlemlerine ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.

VII- DİĞER HUSUSLAR
1. Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen
hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya
beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve
yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim
ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı
Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmamHatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında
Yükselme Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

VIII- İLETİŞİM
Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel
Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
Telefon : (0312) 295 70 00
Fax : (0312) 2858572
E-mail : persis@diyanet.gov.tr

İlgililere duyurulur.

DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ 

25 Eyl 2020 - 10:24 - Diyanet


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Mihrap Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mihrap Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Mihrap Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Mihrap Haber değil haberi geçen ajanstır.

03

Hafız - Diyanet İşleri Başkanlığımızda bu alımları belirleyen kişi veya kişilerin KKö Hafızlara alerjisi mi var veya üniversite örneği gibi kişiye özel alım mı oluyor, veya kkö kontenjanı şartları taşıyan kişi veya kişiler tarafından bu alımları belirleyenlere bir şeyler mi vaad edildi Allah'ü alem bizler bilemiyoruz..... Hafızlar Kur'an okuyamaz mı? Kur'an-ı Kerim okutamaz mı? ................

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 27 Eylül 19:49
02

Adalet - Milletin aklıyla dalga geçmeyin ben ilahiyat mezunu alacağım deyin işi bitirin hayaller i olan kardeşlerimize umut vermeyin bari yazık üzülüyorum adaletli bir dağılım olmamış

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 26 Eylül 01:53
01

Abdullah Hoca - KKÖ alımında hafızlara niçin ayrı kategoride ayrım yapılmamış. İlginç ???? İlahiyat mezunları doğru düzgün Kuran Kerim’i okuyamıyor bile ( okuyanları tenzih ederim)

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 25 Eylül 11:30Anket Sitemizin yeni görünümünü beğendiniz mi?