Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Talimatı Yayınladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018-2019 Döneminde Umre Hizmetlerinde Görev Almak İsteyenler İçin Talimat Yayımladı.

Büyütmek için resme tıklayın

Diyanet işleri Başkanlığı 2018-2019 Umre dönemi için görevlendirilecek personeli bu kriterlere göre seçecek

Başkanlıktan 81 il müftülüğüne gönderilen yazıda;

T.C.CUMHURBAŞKANLIĞIDiyanet İşleri Başkanlığı

Umre ibadeti için Suudi Arabistan'a gidecek vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlık, güvenlikve huzur içerisinde yerine getirmeleri bakımından organizasyonda görevlendirilecekpersonelimize önemli görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu itibarla; umrecilere hizmetvermek üzere organizasyonun her kademesinde ehliyet ve liyakat sahibi personelingörevlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Önceki yılların umre organizasyonlarıylailgili değerlendirmeler de dikkate alınarak, 2018-2019umre organizasyonunda çeşitliunvanlarda görevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili hususlar aşağıdaki şekildebelirlenmiştir.I- Personel Seçimine İlişkin Esaslar;

A- Kafile Başkanı;

1. Başkanlığımız merkez ve taşra birimlerinde halen il müftüsü, mushafları inceleme vekıraat kurulu üyesi, din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzmanyardımcısı, diyanet işleri uzmanı, diyanet işleri uzman yardımcısı, eğitim merkezi müdürü,il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, baş vaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, eğitim uzmanı,din hizmetleri uzmanı, dini yükseköğrenim mezunu eğitim görevlisi, şube müdürü vemurakıp ile dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu başimam-hatip ve kur'an kursu başöğreticisi olarak çalışıyor olması,

2. 01 Ekim 2018 tarihi itibariyle Başkanlıktaki toplam hizmet süresi en az 5 yıl olmak,

3. Önceki yıllarda hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmiş ve başarılı olmuşolmak,

4. Sevk ve idare kabiliyetini haiz olmak,

5. Son bir yılda hac veya umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

6.Teklifi yapılmış olmak.

B- Din Görevlisi;

1- Din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, diyanet işleriuzmanı, diyanet işleri uzman yardımcısı, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı, ilçemüftüsü, eğitim görevlisi, baş vaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, şube müdürü, dinhizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı ve murakıp unvanlarında fiilen çalışanlarda;

a) 01 Ekim 2018 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri dâhil;askerlik, SGK, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli, vekillikte geçen süreler hariç olmak üzere)Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi en az 3 yıl olup son 2 yılını da yukarıda belirtilenunvanlarda çalışıyor olmak,

b) Daha önce hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,

c) Müracaat edenler arasından teklifi yapılmış olmak,

d) Yapılacak olan mülakatta görevlendirilmesi uygun görülmüş olmak,

2- Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarında fiilençalışanlarda (sözleşmeli personel dâhil);

a) 01 Ekim 2018 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, SGKaskerlik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli, vekillikte geçen süreler hariç olmak üzere)Başkanlığımız teşkilatında en az 3 yıldır çalışıyor olmak,

b) Başkanlığımızca 2016, 2017 veya 2018 yıllarında yapılan MBSTS'den en az 50 puanalmış olmak, (grup oluşturanlar hariç)

c) Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak, (grup oluşturanlarhariç),

d) Son iki yılda hac veya umre organizasyonlarında(grup oluşturanlar hariç)görevlendirilmemiş olmak,

e) Başkanlığımızca açılan 3 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devamediyor olmamak, (Tashih-i huruf kursunda okuyanlar ile bu yıl kazananlar müracaatedemez)

f) Müracaatını 25/09/2018-04/10/2018 tarihleri arasında hac.diyanet.gov.tr internetadresindeki "umre görevli müracaatı" linkinden on-line yaparak aldığı çıktıyı 05/10/2018Cuma günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak,

g) Yapılacak olan mülakatta başarılı olmak.

C. Bayan İrşad Görevlisi;

1- Din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, diyanet işleriuzmanı, diyanet işleri uzman yardımcısı, il müftü yardımcısı, eğitim görevlisi, baş vaiz,uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, şube müdürü, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı vemurakıp olarak fiilen çalışanlarda;

a) 01 Ekim 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri dahil; SGK,vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlıktakitoplam fiili hizmet süresi en az 3 yıl olup son 2 yılını da yukarıda belirtilen unvanlardaçalışıyor olmak,

b) Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak, (grupoluşturanlar hariç),

c) Son iki yılda hac veya umre organizasyonlarında (grup oluşturanlar hariç)görevlendirilmemiş olmak,

d) Çalıştığı birime veya il müftülüğüne 25/09/2018-04/10/2018 tarihleri arasında müracaatetmiş olmak,

e) Müracaat edenler arasından teklifi yapılmış olmak,

f) Teklifi yapılanlardan daha önce hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmemişolanlar için yapılacak olan mülakatta görevlendirilmesi uygun görülmüş olmak,

2- Kur'an Kursu Öğreticisi olarak görev yapanlarda;

a) 01 Ekim 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri dahil; SGK,vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlıktakitoplam fiili hizmet süresi en az 3 yıl olmak,

b) Başkanlığımızca 2016, 2017 veya 2018 yıllarında yapılan MBSTS'den en az 50 puanalmış olmak, (grup oluşturanlar hariç)

c) Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak, (grup oluşturanlarhariç),

d) Son iki yılda hac veya umre organizasyonlarında(grup oluşturanlar hariç)görevlendirilmemiş olmak,

e) Başkanlığımızca açılan 3 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devamediyor olmamak, (Tashih-i huruf kursunda okuyanlar ile bu yıl kazananlar müracaatedemez),

f) Müracaatını 25/09/2018-04/10/2018 tarihleri arasında hac.diyanet.gov.tr internetadresindeki "umre görevli müracaatı" linkinden on-line yaparak aldığı çıktıyı 05/10/2018Cuma günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak,

g) Yapılacak olan mülakatta başarılı olmak.

D. Ekip Personeli;

1. Halen; şube müdürü, murakıp ve uzman (dini yükseköğrenim mezunları hariç) ilemühendis, programcı, çözümleyici, sayman, musahhih, şef, memur, VHKİ, daktilograf vekadro itibariyle benzeri unvanlarda çalışıyor olmak,2. 01 Ekim 2018 tarihi itibariyle Başkanlığımız teşkilatında veya Türkiye DiyanetVakfı'nda toplam fiili hizmet süresi (askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç) en az 3 yılolup son 2 yılını da yukarıda belirtilen unvanlarda çalışıyor olmak,

3. Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak,

4. Son iki yılda hac veya umre organizasyonlarındagörevlendirilmemiş olmak,

5. 31 Aralık 1958 tarihinden sonra doğmuş olmak,

6. Teklifi yapılmış olmak.

E. Şoför ve Hizmetli;

1. 01 Ekim 2018 tarihi itibariyle Başkanlığımız teşkilatında veya Türkiye Diyanet Vakfındatoplam fiili hizmet süresi (askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç) en az 3 yıl olup son 2yıldır görev unvanında çalışıyor olmak,2. Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak,

3. Son iki yılda hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,

4. 31 Aralık 1963 tarihinden sonra doğmuş olmak,

5. Teklifi yapılmış olmak.

II- Müracaat ile İlgili Hususlar;

1. Görevlendirilmesinde fiziki engeli veya sağlık problemi bulunmamak,

2. Son beş yıl içerisinde uyarma ve kınama hariç, disiplin cezası almamış olmak,

3. Bu talimatta belirtilen diğer şartları taşısalar bile geçici olarak Başkanlık dışındakikurumlarda görevli olanlar, kurum değişikliği talebinde bulunanlar, 2019 yılı içinde 3 ayveya daha uzun süreli kursa katılacak olanlar, kursu tamamladığı halde atamasıyapılmayanlar, halen askerde olanlar ve yurt dışı görevi için planlamaları yapılanlarınmüracaatları kabul edilmeyecek ve teklifleri de yapılmayacaktır.

4. Belirlenen süre içerisinde müracaatta bulunmayan, teklifi yapılmayan, mülakat veseminerlere katılmayan personelin daha sonraki talepleri dikkate alınmayacak ve bunlarlailgili ek tekliflerde bulunulmayacaktır.

5. Müracaat eden personele ait dilekçeler, birimlerince muhafaza edilecektir.

6. Din görevlisi ve bayan irşat görevlisi olarak görev almak için müracaat edenlerden; ilingeçmiş yıllardaki umreci sayısı dikkate alınarak tespit edilen kontenjana göre % 20tecrübeli ve % 80 tecrübesiz oranı korunarak MBSTS başarı sırasına göre belirlenenpersonel mülakata çağrılacaktır.

7. Mülakat gün ve saatleri daha sonra bildirilecektir.

8. Başarılı olmak için mülakatta 70 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

9. Mülakatta başarılı olanlar ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça görevlendirilecektir.

10. Görevlendirmelerde, mülakat puanı ile MBSTS puanının ortalaması alınarakoluşturulacak başarı listesi esas alınacaktır. (puan eşitliği durumunda hizmet yılı çok olana,bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir).

11. 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak şartına ilişkin hesaplamada; personelin yurtdışı görevi esnasında, görev aldığı hac veya umre organizasyonları dikkate alınacaktır.Yanlış ve eksik beyandan ilgili personel ve müftülük sorumlu olacaktır.

12. Organizasyonun her kademesinde görev alacak personel, gerektiğinde Hac ve UmreHizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek yer, tarih ve program çerçevesindebilgilendirme ve eğitim seminerlerine alınabilecektir. Söz konusu seminere katılmayanpersonel görevlendirilmeyecektir.

III. Teklif, Sınav ve Diğer İşlemlere İlişkin Hususlar;

1. Kafile Başkanı, Ekip personeli, Şoför ve Hizmetli olarak görev almak isteyenlerinteklifleri 08/10/2018 tarihine kadar Merkezde Birimlerce, taşrada İl müftülükleri, Eğitimmerkezi Müdürlükleri ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünce tespiti yapılarakverilen kontenjan sayıları doğrultusunda yapılacaktır.

2.Teklif edilen personel, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacakdeğerlendirme çerçevesinde ihtiyaca göre görevlendirilecektir.

3. Son umre veya hac organizasyonu için yapılan mülakatta başarılı olmuş; eğitimseminerine katılmış ve görevlendirilmesi mümkün olamamış personel, istemeleri halindeDin Görevlisi ve Bayan İrşat Görevlisi olarak görevlendirilebilecektir. Bu durumdaolanların listesi illere gönderilecek ve görev almak isteyenler "umre görevli programına"girilecektir.

4. Başkanlığımız birimleri ile ilgili müftülükler, müracaat formlarını inceleyerek görevliprogramından kontrol ettikten sonra şartları uygun olanların müracaatlarınıonaylayacaklardır. Şartları uygun olmayanların müracaatları sistemden silinecektir.

5. Tekliflerde organizasyonun başarısı ve hizmetin kalitesi açısından personelin ehliyeti veperformansı dikkate alınacak ve organizasyonun hangi kademesinde olursa olsun az görevalanlar, çok görev alanlara tercih edilecektir.

6. Teklifler;a) Merkezde; birim amirlerince,b) İllerde; İl Müftüsünün başkanlığında hac ve umre hizmetlerinden sorumlu il müftüyardımcısı, varsa hac ve umre şube müdürü ve ilçe müftülerinin tamamının katılımıylayapılacak müşterek tespitten sonra İl Müftülüklerince,c) Eğitim merkezlerinde; eğitim merkezi müdürünün başkanlığında ve eğitim görevlilerinintamamının katılımı ile yapılacak müşterek tespitten sonra Eğitim Merkezi Müdürlüklerince,d) Türkiye Diyanet Vakfı'nda ise Genel Müdürlükçe, yapılacak olup müşterek ıslak imzalıteklif listesini içeren tutanak Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

7. Organizasyonda görevlendirilmek üzere müracaat eden veya teklifi yapılan personel,müracaat yaptığı veya teklifinin yapıldığı tarihteki unvanına göre değerlendirilecek olup,söz konusu tarihten sonraki unvan değişiklikleri görevlendirmede dikkate alınmayacaktır.

8. Yapılacak olan müracaat ve tekliflerin, belirlenen kriterlere uygun olup olmadığı hususuilgili birimlerce titizlikle kontrol edildikten sonra; İl Müftülükleri müracaat ve teklifi uygungörülecek personele ait bilgileri, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü "Umre GörevliProgramı"na girdikten sonra teklif edilen görev unvanına göre dökümlerini alacak veilgililerin son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraflarını da bilgisayar ortamında tarayarak en geç 10Ekim 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünegöndereceklerdir. (merkez birimlerinden yapılacak personel tekliflerine ait bilgiler ise Hacve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sisteme girilecektir).

9. Müracaatların bitiminden sonra: atama, nakil, emeklilik, istifa, vefat gibi herhangi birsebeple personelin durumunda meydana gelebilecek değişiklikler ivedilikle Hac ve UmreHizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

10. Din görevlisi ve bayan irşat görevlisi olarak görev yapacak personelin seçimine ilişkinmülakat Ek-1 kaynaklar dikkate alınarak yapılacaktır.

11. Hangi unvanda olursa olsun daha önceki yıllarda hac veya umre organizasyonlarındagörevlendirilenler "tecrübeli", görevlendirilmeyenler "tecrübesiz" kategorisindedeğerlendirilecektir.

12. Organizasyonun özellik arz eden kademelerinde, ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkçadoğrudan görevlendirme de yapılabilecektir.

13. Mülakat veya seminerlerden sonra, görevlendirilmelerine mani her hangi bir durumuortaya çıkanlar ile bu talimatta belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenleringörevlendirilmesi yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir. Bu durumda olanlar ivediHac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek, aksi durumda doğacak sonuçtanbirimleri sorumlu olacaktır.

14. Personel seçimine ilişkin yukarıda belirtilen şartlar 2018-2019 umre organizasyonugörevlendirmeleri için geçerli olup gelecek yıllar için hak teşkil etmeyecektir.

15. Personelin teklifinin yapılmış, mülakatta başarılı olmuş, bilgilendirme ve değerlendirmetoplantılarına katılmış ve gerekli belgelerinin Başkanlığa gönderilmiş olması, umreorganizasyonunda mutlaka görevlendirilecekleri taahhüdü anlamı taşımamaktadır.

16. Kişisel çıkar sağlayacak biçimde Başkanlığımız dışındaki umre organizasyonları ileilişki içinde olan personel hakkında gerekli idari ve disiplin işlemi yapılacaktır.

17. Umre organizasyonundaki görevlendirmeler, 2016 yılı için (01.11.2015 - 12.07.2016),2017 yılı için (15.10.2016-12.07.2017) ve 2018 yılı için (01.10.2017-01.07.2018) tarihlerinikapsamaktadır.

18. 2018-2019 yılı umre organizasyonunda görevlendirilmek üzere; İlinize/Eğitim MerkeziMüdürlüğünüze ek-3 tabloda belirlenen Kafile Başkanı, Ekip Personeli, Şoför ve Hizmetlikontenjanları verilmiştir.

19. Bu talimat, il müftülüklerince ivedilikle ilçe müftülüklerine ulaştırılacaktır.

20. Talimatta yer alan hususlar ekleri ile birlikte personele imza karşılığı duyurulacaktır.Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.denildi.

10 Eylül 2018 - Diyanet


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Mihrap Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mihrap Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz


Anket Sitemizin yeni görünümünü beğendiniz mi?