Kur'an Kursları Uygulama Esasları 2014-2015

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Kur'an Kursları Uygulama Esasları...

BAŞLIKLAR

I- Eğitim-Öğretim TakvimiII- Yüzüne Eğitim Verilen Kur’an KurslarıIII- D Grubu Kur’an KurslarıIV- Hafızlık Eğitimi Verilen Kur’an KurslarıV- Yurt Dışı Misafir Öğrenciler ProgramıVI- 4-6 Yaş Grubu Öğrencilere Yönelik Din EğitimiVII- Engellilere Yönelik Din EğitimiVIII- ProtokollerIX- Geçici Öğretici Görevlendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken HususlarX- EHYS Konusunda Dikkat Edilecek HususlarXI- Diğer HususlarI-EĞİTİM-ÖĞRETİM TAKVİMİBilindiği üzere Kur’an kurslarımızda yüzünden okuyanlar için eğitim-öğretim yılı 4, hafızlık eğitimi yapanlar için 3 dönemden oluşmaktadır.Buna göre yüzünden okuyanlar ve hafızlığa çalışanlar için 2014-2015 yılı eğitim-öğretim takvimi aşağıda belirtilmiştir:

II-YÜZÜNE EĞİTİM VERİLEN KUR’AN KURSLARIBu kurslarda Başkanlıkça hazırlanan Temel ve Ek Öğretim Programları uygulanacaktır.1. 2014-2015 eğitim öğretim yılında ders kitabı olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Dinim İslam” kitabı takip edilecektir.2. Mesai saatleri içinde yaygın din eğitimi faaliyetlerine katılma imkânı olmayan ve Kur’an öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik olarak müftülüklerce her il ve/veya ilçede ihtiyaçlar dikkate alınarak 17.00-23.00 saatleri arası ve Cumartesi-Pazar günleri eğitim veren Kur’an kursları belirlenecektir. Bu kurs/kurslar; vaaz, hutbe, afiş, el ilanı, yerel medya vb. yollarla halka duyurulacaktır. Belirlenen bu kursların isimleri kamuoyuyla paylaşılmak üzere [email protected] adresine gönderilecektir.3. İmam hatip liselerinde okuyan öğrencilerin Kur'an-ı kerim derslerini desteklemek amacıyla bu okullarda veya yakın yerlerde de D grubu kurslar açılabilecek ve Camilerde Kur’an Öğretimi programları düzenlenebilecektir.4. Türkiye’de oturum veya eğitim izni olan yabancı uyruklu öğrenciler Kur’an kurslarına doğrudan kayıt edilebilecektir. Bunun dışındaki yabancı uyruklu öğrenciler Başkanlığın yazılı izni ile, Suriye uyruklu öğrenciler ise emniyet müdürlüğünün kendilerine vermiş olduğu belge numaraları ile kurslara kayıt edilebileceklerdir.III- D GRUBU KUR’AN KURSLARI1. D grubu kursların açılışında Kur’an kursları yönergesinin 19. Maddesindeki açılış amacı ile açılış şartlarına riayet edilecek, Kur’an eğitim ve öğretimine fiziki açıdan uygun olmayan mekânlarda kurslar açılmayacaktır.2. D grubu kurslar; kamu kurum ve kuruluşları (sevgi evleri, huzur evleri, yetiştirme yurtları, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastane, YURT-KUR vb.) ile müftülüklerce uygun görülen mekânlarda açılabilecektir.3. D Grubu kursların açılmasında:a) Derslik sayısının 1 olması,b) Öğrenci sayısının en az 12 olması,c) Yeterli sayıda wc ve lavabosunun bulunması,d) Sınıf ortamının oluşmasını sağlayacak yeterli sayıda sıra, masa ve sınıf tahtasının bulunması, şartları aranacaktır.4. D grubu kurslar için vatandaşlar kayıt başvurularını; ilgili müftülükten temin edecekleri Müracaat Dilekçesi ile müftülüğe yaparlar. İstekli sayısının 12’ye ulaşması halinde mülki amirin onayı ile şartları uygun görülen yerlerde D grubu kurslar açılabilecek ve buralarda açılarak müftülükçe öğretici görevlendirilecektir. D grubu kursların açılış işlemleri ve öğreticilerin ders tanımlama işlemleri müftülük, öğrenci girişleri ise öğretici tarafından yapılacaktır.5. A, B ve C grubu Kur’an kurslarının bulunduğu yerlerde istekliler öncelikle bu kurslara yönlendirilecektir. Söz konusu kursların talebi karşılayamaması halinde D grubu kurslar açılacak ve buralarda öncelikle kadrolu öğreticiler görevlendirilecektir. İhtiyacın kadrolu öğreticilerce karşılanamaması durumunda ise geçici öğretici görevlendirme cihetine gidilecektir.6. D grubu kurslarda sadece; açılış onayı, öğretici onayı, sınıf açma talep formu, öğrenci yoklama ve ders defteri, öğretim programı, dönemlik ders planları ve müftülükçe gönderilen yazılar bulundurulacak, diğer belge ve defterler ise müftülükte muhafaza edilecektir. Kursta bulundurulan evrak, eğitim-öğretim sonunda müftülüğe teslim edilecektir.7. Bu kurslarda görevlendirilen geçici öğreticiler, doğrudan müftülüğe bağlı olmakla beraber; eğitimin verimli, düzenli, tertipli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için varsa en yakınındaki A, B, C grubu kurslardaki yöneticilerin rehberliğinden faydalandırılacaktır. İlgili kurs yöneticisi, söz konusu D grubu kurstaki yürütülen hizmetler konusunda da müftülüğüne karşı sorumlu olacaktır.8. D grubu kurslarda; Temel öğretim, Ek öğretim ve 4-6 Yaş grubuna yönelik hazırlanan programlar uygulanacaktır. Diğer programları talep eden vatandaşlar ise A, B ve C grubu kurslara yönlendirilecektir.9. Bu kurslarda eğitim-öğretim Başkanlıkça ilan edilen eğitim-öğretim takvimine göre yürütülecektir. Ek öğretim programları 29 Mayıs 2015 tarihi itibariyle tamamlanacak şekilde planlanacaktır.10. Yapılacak denetimlerde -en az üç defa- sınıf mevcudu oluşmadığı tespit edilen kurslardaki eğitim sonlandırılacak ve buradaki geçici öğreticinin görevine son verilecektir.11. İl/ ilçe müftülüklerince yapılacak ihtiyaç analizine göre İhtiyaç Odaklı Öğretim Programları esprisine uygun olarak açılması amaçlanan D grubu kurslarda, öğreticinin değil öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri dikkate alınacaktır. Ayrıca D grubu kursların açılması hususunda mahalli ihtiyaçlar da dikkate alınacak ve öğrencilerin tarım vb. işleri sebebiyle gelemeyeceği dönemlerde ise söz konusu kurslar açılmayacaktır.IV- HAFIZLIK EĞİTİMİ VERİLEN KUR’AN KURSLARIBu kurslarda Başkanlıkça hazırlanan Hafızlık Temel ve Hafızlık Eğitimi Programları uygulanacaktır.1. Hafızlık Eğitimi Programı, Başkanlığımızın 10.09.2013 tarihli ve 67567140.254-1751 sayılı yazısında (EK-3) belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülecektir. Söz konusu yazıda belirtilen 21 Temmuz 2012 tarihli ve 28360 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in” 15’nci maddesinin (a) bendi, 26 Temmuz 2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 32/3’le değiştirilmiştir. Buna göre; imam-hatip ortaokuluna devam edenlerle birlikte diğer ortaokula devam edenlere de belgelendirmeleri halinde hafızlık eğitimi için bir yıl ara verme imkânı sağlanmıştır. Verilen bir yıl aranın verimli değerlendirilebilmesi için Hafızlık Takip Komisyonu'nun takibi ve işlevselliği artırılacaktır.2. Hafızlığını tamamlayarak belge alan öğrenciler “Yüz Yatılı Hafızlık Projesi” kapsamında eğitim veren imam hatip liselerine yönlendirilecektir. Ayrıca bu projeden yararlanacak öğrencilere yönelik burs ve parasız yatılı imkânları ile ilgili bilgi afişleri kurslara ve öğrencilere zamanında ulaştırılarak duyurulacaktır.3. Hafızlık eğitimini teşvik amacıyla, yapılacak yarışmalarda dereceye giren öğrencilere sunulacak (burs vb.) imkânlar hususunda kurslar ve öğrenciler bilgilendirilecektir. Ayrıca sosyal etkinlik ve rehberlik dersleri kapsamında alan uzmanları ile müftü ve vaizlerin kursları ziyaret ederek öğrencilerimizi hafızlık ve din eğitimi konusunda konferans ve sohbetleriyle bilgilendirmeleri ve teşvik etmeleri sağlanacaktır.4. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın kadınlara mahsus hallerde Kur’an okunması konusunda 22.01.1998 tarih ve 4 nolu kararı bir ruhsat ihtiva etmektedir. Bu ruhsatı kullanmak istemeyen öğrenciler icbar edilmemelidir. Ancak bu durumdaki öğrenciler dini bilgiler ile sosyal etkinlik ve rehberlik derslerine yönlendirilmek suretiyle boş bırakılmamalıdır. Ayrıca dileyen öğrencilere bu durumlarda MP3 cihazları ile dinleme yoluyla hazırlık yapmaları sağlanabilir.V- YURT DIŞI MİSAFİR ÖĞRENCİLERKur’an kurslarımızda eğitim görmek için yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrencilere "Yurt Dışı Misafir Öğrenciler Öğretim Programı" uygulanacaktır.VI- 4-6 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DİN EĞİTİMİ1. Bu öğrencilere yönelik açılan kurs ve sınıflarda, Başkanlığımızca hazırlanan “Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu)” takip edilecektir.2. 4-6 yaş grubu öğrencilerin eğitim-öğretiminde Başkanlığımızca gönderilecek “Kur’an Kursları Öğretici Kitabı” ile “Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı” kullanılacaktır. Diğer yardımcı materyaller ise Türkiye Diyanet Vakfı’ndan temin edilebilecektir.3. Bu öğrencilere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle Manisa Eğitim Merkezi’nde 09-22 Eylül 2013 ve Afyonkarahisar/Sandıklı’da 13-21 Ağustos 2014 tarihlerinde düzenlenen seminere katılarak hizmet içi eğitim belgesi alan öğreticiler görevlendirileceklerdir.Bu öğreticilerle talebin karşılanamaması halinde ise görevlendirmeler de sırasıyla aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulacaktır:a. İlahiyat fakültesi mezunu olup formasyon belgesi olanlar veya çocuk eğitimi ile ilgili resmi diploma, belge ve sertifikası olanlar.b. İlahiyat ön lisans mezunu olup çocuk eğitimi ile ilgili resmi diploma, belge ve sertifikası olanlar.c. İmam hatip lisesi mezunu olup çocuk eğitimi ile ilgili resmi diploma, belge ve sertifikası olanlar.4. Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu), tespit edilen kriterlere (EK-4) uygun sınıf ve kurslarda açılacaktır. Belirtilen şartlara uygun olmayan mekânlarda ise bu kurslar açılmayacaktır.VII- ENGELLİLERE YÖNELİK DİN EĞİTİMİ1. Görme, işitme ve ortopedik engelliler için, fiziki şartları öğrencilerin durumlarına uygun, ihtiyacı karşılayacak şekilde her il ve/veya ilçede sınıf/kurs açılabilecektir.2. Bu öğrencilere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi’nde düzenlenen işitme ve görme engellilere yönelik düzenlenen seminerlere katılarak hizmet içi eğitim belgesi alan öğreticiler görevlendirilecektir.3. Bu öğreticilerle talebin karşılanamaması halinde ise adı geçen öğrencilerin eğitimlerinde bilgi ve tecrübesi olan diğer öğreticilere görev verilecektir.VIII- PROTOKOLLER1. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü arasında 28.11.2013 tarihinde imzalanan Yurtlarda Kur’an Eğitimi ve Öğretimi Kursu Açma İşbirliği Protokolü (EK-5) kapsamında, ilgili yöneticilerle görüşülüp, YURT-KUR öğrencileri ve çalışanlarına yönelik kursların açılması için de gerekli çalışmalar dönem başında başlatılacaktır.2. A, B ve C grubu Kur’an kursları ile yaz Kur’an kurslarına katılan 7-18 yaş aralığındaki gençlere sporu sevdirmek, boş vakitlerini spor yaparak değerlendirmelerini sağlamak ve öğrencilerin fiziksel ve sosyal aktivitelere katılımını sağlayarak gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Başkanlığımız ile Spor Genel Müdürlüğü arasında 18.06.2013 tarihinde imzalanan protokol (EK-6) kapsamında; özellikle yatılı eğitim veren kurslarımızda kalan öğrencilerimizin sosyal etkinlik ve rehberlik derslerinde il ve ilçedeki spor tesislerinden istifade etmeleri için gerekli çalışmalar yapılacaktır.3. “Yüz Yatılı Hafızlık Projesi”; Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı arasında 18.01.2013 tarihinde imzalanan protokol (EK-7) kapsamında yürütülecektir.IX- GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR1. Müftülükler, geçici öğretici ihtiyacı olan Kur’an kursunun ismini ve ihtiyaç duyulan görevli sayısını belirleyecek, görevlendirileceklerde aranan şartlarla birlikte ihtiyaç duyulan sayı ve sınav tarihi, il müftülüğünün web sayfasında ilan edilecektir.2. Geçici öğretici alımı ve sınav işlemlerinde, Başkanlıkça ilan edilen eğitim-öğretim takvimi göz önünde bulundurularak, birinci dönemin kayıt tarihinden bir hafta önce tamamlanmalıdır. Ayrıca bunun dışında ihtiyaç duyulması halinde diğer dönemler öncesi de sınav yapılarak geçici öğretici alımı yapılabilecektir.3. Geçici öğretici olarak görevlendirilmek üzere ihtiyaç fazlası müracaatın olması durumunda, yeterlik sınavından en yüksek puanı olandan başlamak kaydıyla ihtiyacın iki katına kadar istekli, sözlü mülakata tabi tutulacak yeterlik ve sözlü mülakat puanının ortalaması alınarak puanı en yüksek olandan başlanmak üzere sınav sonucu ilan edilecektir.4. Yukarıda belirtilen şartları haiz isteklinin bulunamaması durumunda ise, en az imam-hatip lisesi mezunu olmaları kaydıyla mesleki yeterlikleri bakımından il müftülüğünce yapılacak sınavda başarılı olanlar puan sırasına göre geçici öğretici olarak görevlendirilecektir.5. Geçici öğreticiler, müftünün teklifi ve mülkî amirin onayı ile görevlendirilecek ve sınava giren isteklilerin tamamı, puanları ile birlikte müftülük web sitesinden duyurulacaktır.6. İlk defa geçici öğretici olarak görevlendirilmesi planlananların hizmet içi eğitimi ise birinci dönem başlamadan önce yapılacaktır. Bu öğreticilere yönelik yapılacak hizmet içi eğitimde ekteki program uygulanacaktır. (EK-8)7. Kur’an kursu öğreticiliğinde geçici olarak görevlendirilenler, (üzerinde resmi görevi bulunanlar hariç) 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaktır.X- EHYS KONUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR1. Kur’an kurslarına yürütülen eğitim faaliyetleri ile ilgili tüm iş ve işlemler http://ehys.diyanet.gov.tr/ adresli (EHYS) programı üzerinden yürütülecektir.EHYS’den yapılması gereken işlemler:

a) Kurs açılışları (A,B,C,D grubu kurs açılışı ve bunlarla ilgili tüm işlemler)b) Ders ve öğretici tanımlamalarıc) Öğrenci işlemlerid) Öğreticiye ödenecek ücretin tahakkuk işlemleriNot: EHYS’den yapılan duyurular resmi yazı niteliğinde olup yapılacak olan burada yapılacak duyurular için ayrıca müftülüklere yazı gönderilmeyecektir.XI- DİĞER HUSUSLAR1. Kur’an kurslarında uygulanan eğitim programları, http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/KuranKursuOgretimProgrami.aspx Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web adresinden indirilebilecektir.2. İhtiyaç duyulduğunda bu yıl yeni basımı yapılan “Kur’an Kursları Öğretici Kitabı”, “Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı” ile “Dinim İslam” kitapları http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/Materyaller.aspx adresinden indirilebilecektir.3. Her öğretici uyguladığı program kitapçığını, haftalık ders programını ve uygulama esaslarını sınıfta bulunduracaktır. Ayrıca haftalık ders programını vatandaşların rahatlıkla görebileceği şekilde kursun dış kısmında uygun bir yere asacaktır.4. Kur’an kurslarımızda kaliteli hizmet verilebilmesi için; aşçı, temizlikçi vb. personel ihtiyacının karşılanması önem arz etmektedir. Bu nedenle İŞ-KUR Genel Müdürlüğü’nün Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) adı altında sunduğu hizmetlerden Kur’an kurslarımızın da faydalanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.5. İaşe ödeneğinin kullanımı, Başkanlığımızın 16.07.2014 tarihli ve 1425 sayılı yazısında belirtilen hususlara göre yapılacaktır. Yatılı kurslarımız için planlanan ödenek dışında başka bir ödenek olmadığı için Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ödenek talebinde de bulunulmayacaktır.7. Öğreticiler yıllık izinlerini, kurslarda eğitim-öğretime ara verildiği tarihlerde, Hafızlık eğitiminde görevli öğreticiler ise yıllık izinlerini, yöneticinin bilgisi ve müftünün uygun gördüğü zamanlarda kullanacaklardır..

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

06 Eyl 2014 - 22:45 - Diyanet


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Mihrap Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mihrap Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Mihrap Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Mihrap Haber değil haberi geçen ajanstır.
Anket Sitemizin yeni görünümünü beğendiniz mi?