Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatında münhal bulunan “Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı” kadrolarına atama yapmak için iki aşamalı (yazılı ve sözlü) yarışma sınavı yapacak.

Büyütmek için resme tıklayın

D U Y U R U

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan; aşağıda unvanı, sınıfı, kadro derecesi,puan türü ve adedi belirtilen “Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı” kadrolarına atama yapmakiçin iki aşamalı (yazılı ve sözlü) yarışma sınavı yapılacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen ortak nitelik şartını taşımak,

3. En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

4. Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5. 2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P3 puan türünden en az60 (altmış) puan almış olmak,

6. Daha önce yapılmış Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı yarışma sınavlarında iki defabaşarısız olmamak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 01/10/2018 (08:00) - 16/10/2018 (16:30) tarihlerinde(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden e-başvuru formunudoldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir ilmüftülüğüne mesai saatleri içerisinde (saat 08:30-16:30 arası) şahsen müracaat edeceklerdir. Yurtdışında bulunanlardan veya askerlik görevini yürütenlerden sınava müracaat edecekadaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar müracaat işleminiyapabileceklerdir.

2. İl müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibrazettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işleminigerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.

3. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden sınavbaşvuru formunu doldurmayan veya il müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adaylarıntalepleri dikkate alınmayacaktır.

4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasındanadayın kendisi sorumlu olacaktır.

5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsunkesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

2. En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olduğunu gösterir diploma,diplomanın tasdikli sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3. 2017 veya 2018 yılına ait KPSS sonuç belgesi,

4. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına, adli sicil kaydına bulunmadığına ve erkek adaylarınaskerlik durumlarına dair yazılı beyan, Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabuledilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır. Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslimedilecektir.

IV. SINAVIN YERİ, ŞEKLİ, TARİHİ ve KONULARI

1. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere ikiaşamalı yapılacaktır.

2. Yazılı sınav, 03. 11. 2018 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

3. 2017 veya 2018 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılanbaşvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlamak suretiyle atama yapılacak kadrosayısının 20 (yirmi) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, yazılı sınavaçağrılacaktır.

4. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydanbaşlanarak, atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlardâhil olmak üzere, sözlü sınava çağrılacaktır.

5. Yazılı Sınav Konuları;

A) Yazılı Sınav Konuları

1. Kur'an-ı Kerim (20 puan)

2. Arapça (20 puan)

3. Fıkıh (10 puan)

4. Tefsir (10 puan)

5. Hadis (10 puan)

6. Akaid-Kelam (10 puan)

7. Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı (20 puan)

B) Sözlü Sınav Konuları;

1. Yazılı yarışma sınavında belirtilen sınav konularıyla birlikte Başkanlığın hizmet alanlarıylailgili bilgi düzeyi (50 puan)

2. Kavrama, muhakeme etme ve ifade etme yeteneği (10 puan)

3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)

4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan)

5. Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan)

6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan) 6. Adaylar (yazlı-sözlü) sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini(nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

7. Sınava (yazılı ve sözlü) girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayanadaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir şekilde ikinci bir sınavhakkı verilmeyecektir.

8. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

V. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI

1. Sınavın yazılı ve sözlü her aşaması 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

2. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almakgerekmektedir.

3. Sınavın nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarakhesaplanacaktır.

4. Yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksekolana sıralamada öncelik verilecektir.

VI. SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ

1. Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsanKaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

2. Sınav (yazılı-sözlü) sonuçlarına ilişkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü PersonelSistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir.

4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarakBaşkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkatealınmayacaktır.

VII. ATAMA İŞLEMLERİ

Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sırasına göreilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

1. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin heraşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenadayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişiklerikesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

3. Sınav süreciyle ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları GenelMüdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı veyazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Personel Sistemleri Eğitim ve SınavlarDaire Başkanlığı) ulaştırmaları gerekmektedir.

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılıDiyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman veUzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçinYapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

IX. İLETİŞİM

Yazışma adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel MüdürlüğüPersonel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire BaşkanlığıÜniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya ANKARA

e-mail : persis@diyanet.gov.tr

Telefon : (0312) 295 70 00 Fax : (0312) 285 85 72

İlgililere duyurulur.

D.İ.B. İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

28 Eylül 2018 - Diyanet


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Mihrap Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mihrap Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz


Anket Sitemizin yeni görünümünü beğendiniz mi?