Diyanet Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatında münhal bulunan, “Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı” kadrolarına atama yapmak için iki aşamalı (yazılı ve sözlü) yarışma sınavı yapacak.

Büyütmek için resme tıklayın

D U Y U R U

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan, aşağıda sınıfı, unvanı, kadroderecesi, öğrenim durumu ve adedi belirtilen “Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı” kadrolarınaatama yapmak için iki aşamalı (yazılı ve sözlü) yarışma sınavı yapılacaktır.

II. BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Öğrenim şartı: a) GRUP-I için en az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak, b) GRUP-II için lisans düzeyinde hukuk fakültesi mezunu olmak.

3. GRUP-I için Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 incimaddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

4. Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5. KPSS şartı: a) GRUP-I için 2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P3puan türünden en az altmış (60) puan almış olmak, b) GRUP-II için 2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P4puan türünden en az altmış (60) puan almış olmak,

6. Daha önce yapılmış Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı yarışma sınavlarında iki defa başarısızolmamak.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 03.10.2018 (08:00) – 17.10.2018 (16:30) tarihlerinde(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden e-başvuru formunudoldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir ilmüftülüğüne mesai saatleri içerisinde (saat 08:30-16:30 arası) şahsen müracaat edeceklerdir. Yurtdışında bulunanlardan veya askerlik görevini yürütenlerden sınava müracaat edecekadaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

2. İl müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ileibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işleminigerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.

3. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden sınavbaşvuru formunu doldurmayan veya il müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarakyapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsunkesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

IV. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

2. GRUP-I için en az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim ve GRUP-II için lisansdüzeyinde Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu gösterir diploma, mezuniyet belgesi veya tasdiklisuretleri (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3. 2017 veya 2018 yılına ait KPSS sonuç belgesi,

4. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına, adlî sicil kaydına bulunmadığına ve erkekadayların askerlik durumlarına dair yazılı beyan, Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabuledilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır. Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslimedilecektir.

V. SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI

1. Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

2. Yazılı Sınav, 17.11.2018 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

3. KPSS sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarakatama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlardâhil olmak üzere, yazılı sınava çağrılacaktır. Adayın 2017 ve 2018 yıllarındaki her ikiKPSS’den puanı olması halinde yüksek olan puanı dikkate alınacaktır.

4. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydanbaşlanarak, atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, sözlü sınava çağrılacaktır.

5. Sınav Konuları;

A) Yazılı sınav:

1. Başkanlığın hizmet alanı ve meslek bilgisi, (80 puan)

2. Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı, (20 puan) B) Sözlü sınav: 1. Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi, (50 puan) 2. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)

3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)

4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

5. Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan). 6. Sınava (yazılı ve sözlü) katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında(//www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Documents/Personel_Yeterlikleri_2014.pdf) yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen “OrtakGenel Kültür Yeterlikleri” ile “Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Temel ve Özel Yeterlikleri”esas alınacaktır.

7. Adaylar (yazılı ve sözlü) sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerindenbirini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

8. Sınava (yazılı ve sözlü) girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınavakatılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

9. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sonuç öğrenme işlemlerini(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

VI. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI

1. Sınavın yazılı ve sözlü her aşaması 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

2. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puanalmak gerekmektedir.

3. Yazılı sınavın değerlendirilmesi sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunansoru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir.

4. Sınavın nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarakhesaplanacaktır.

5. Yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalamasının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksekolana sıralamada öncelik verilecektir.

VII. SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ

1. Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsanKaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

2. Sınav (yazılı-sözlü) sonuçlarına ilişkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesindenitibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel MüdürlüğüPersonel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir.

4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarakBaşkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkatealınmayacaktır.

VIII. ATAMA İŞLEMLERİ

Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sırasınagöre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

IX. DİĞER HUSUSLAR

1. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin heraşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespitedilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyleilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

3. Sınav süreciyle ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları GenelMüdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı veyazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Personel Sistemleri Eğitim veSınavlar Daire Başkanlığı) ulaştırmaları gerekmektedir.

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Uzman veUzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklarİçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

X. İLETİŞİM

Yazışma adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel MüdürlüğüPersonel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire BaşkanlığıÜniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya ANKARA

e-mail: persis@diyanet.gov.tr

Telefon: (0312) 295 70 00 Fax : (0312) 285 85 72

İlgililere duyurulur.

DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

28 Eylül 2018 - Diyanet


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Mihrap Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mihrap Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz


Anket Sitemizin yeni görünümünü beğendiniz mi?