Vaizlik Sınav Soruları 2013

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan 2013 Yılı Vaizlik Sınavı Soruları ve Cevapları burada paylaşıma açılmıştır.

Vaizlik Sınav Soruları 2013

1. Vaizin halkı aydınlatma görevi hangi kanuna dayalı?

Cevap: 633

2. En uzun ayet hangisidir?

Cevap: Müdayene

3. Hangisi muğeyyabat-ı hamseden değildir?

Cevap: Ruhun...

4. İstiaze ile kurana başlamanın hükmü nedir?

Cevap: Müstehap

5. Hangisi başkanlık birimlerindendir?

Cevap: Strateji Geliştirme Başkanlığı

6. Yurtdışı teşkilatı hangi birimlerden oluşur?

Cevap:

7. Velicetun kelimesinin manası nedir?

Cevap: Sırdaş

8. Elem yecidke yetimen fe ava, ve vecedeke ailen fe ağna, ...fe la tekhar... ayetindeki koyu yazılan kelimelerin manası nedir?

Cevap: Barındırdı - Fakir - Ezme

9. Le in besatte ayetindeki idğam çeşidi handisi?

Cevap:

10. Velleyli iza Yesr kelimesindeki 'R' harfinin okunuşu?

Cevap: Hem ince, Hem kalın

11. Hangisi asli şeri kaidelerden biridir?

Cevap: İcma

12. Hangi cümlede fiil-fail uyumu doğrudur?

Cevap:

13. Hangisi irşat hizmetlerinde kullanılmak üzere Diyanetin bastığı yayınlardan biri değildir?

Cevap: Hitabet ve İrşad

14. Alerrical türü hadis kitabı hangisidir?

Cevap: Ahmet b. Hanbel'in Müsned'i

15. Ravinin adaletini zedeleyen özellik nedir?

Cevap:

16. Hangisi Hanefi Mezhebinde adak olarak adanmaz?

Cevap: Abdest

17. Zekat ve sadaka-ı fıtr hakkında hangisi doğrudur?

Cevap:

18. Kelam ilminin eski isimlerin biri değildir?

Cevap:

19. Hangisi kelami konularda ön plana çıkan mezheplerdir?

Cevap: Selefiyye - Eşariye - Mürcie

20. Halkul Kuran kelimesi ne ifade eder?

Cevap: Kur'an'ın yaratılmış olduğu

21. Bir kişinin gece sokakta gördüğü birine bazı delliller ve zanniyatlar hırsız demesi ne ile ifade edilir?

Cevap:

22. Kur'an'ın oldukça kapalı olan ve yalnız şarinin açıklaması ile bilinen ayetlerine ne denir?

Cevap: Müteşabih

23. Kariyer basamaklarına göre vaizlerin sıralaması nasıldır?

Cevap: Vaiz - Uzman Vaiz - Baş Vaiz

24. Müfred ve Cemi eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap: Raculune kelimesi (Rical olacak)

25. Hangisi devamlı evlenme yasağı olanlardan biridir?

Cevap: Hala

26. Mürcieye bu ismin veriliş nedeni nedir?

Cevap: Büyük günah işleyenin durumunu ahirete bırakmaları

27. Hangisi kökü itibariyle lefif bir kelimedir?

Cevap: Meşvey kelimesi (aslı MEŞVA)

28. Farklı farklı kelimelerin bir mana ifade etmesi nedir?

Cevap: Nezair

29. Sıla-i rahim ile ilgili vaaz etmek isteyen hangi ayeti okur?

Cevap: Yesilune diye başlayan ayeti...

30. Muteber hadis kitaplarına bakan vaiz hangisine itibar etmez?

Cevap:

31. Hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı yapmamıştır?

Cevap: Kamil Miras

32. Hadr okuşu ne demektir?

Cevap: En hızlı okunuş

33. Gusül ile ilgili mezheplerin görüşerleri doğru cevabı nedir?

Cevap:

34. Kurbanın özellikleri nelerdir?

Cevap:

35. Fevt olan bir hac ile ilgili yapılması gerekn şeyler nelerdir?

Cevap:

36. Sabah namazını kılıp tahiyyatı okuyan kişi güneş doğarsa namazın hükmü ne olur?

Cevap:

37. Arapça tercüme sorularında birinin cevabı?

Cevap: Güvenlik Konseyi'nin görevi ülkelerin arasındaki çatışma ve problemleri çözer. olacaktı.

38. Hangisi maturidi mezhebine bağlı bir alim değildir?

Cevap:

39. Müslümanların sayılan özelliklerinden hangisi ayette yoktur?

Cevap:

40. Kurandaki bazı kelimelerin açıklamasını yapan hadis ilmi hangisidr?

Cevap:

41. Mallar, ganimetler manasına gelen sure hangisidir?

Cevap: Enfal

42. Sure adlarından hangisi doğrudur?

Cevap: Tekasür: Mal çokluğu ile övünen

43. Sure adlarından hangisi doğrudur?

Cevap: Tekvir: Düren

44. Hangisi Hasan hadisin özelliklerindendir?

Cevap:

45.Hangisi maturidi alimlerinden biridir?

Cevap: Nureddin Es Sabuni

46. Hangisi kelamla ilgili meşhur bir alim değildir?

Cevap: Debusi olabilir

47. Hucurat süresinden bahsedilen konulardan biri nedir?

Cevap: Zandan kaçınmak

48. Hutbeden sonra okunan ayet hangi halife ile başladı?

Cevap: Ömer b. Abdülaziz

49. Süt akrabalığı hangisi sağlamaz?

Cevap: Süt akrabalığı mirascılık nedeni olamaz

50. Hanefi Mezhebinde hangi yeminin keffareti yoktur?

Cevap: Yemin'i Gamus

51. Hangisi Din Hizmetleri sınıfında değildir?

Cevap: Müftü

52. Işaen Yebkün kelimesindek YEBKÜN kelimesinin durumu nedir?

Cevap: HAL

53. Ehadtü kelimesindeki idgam nasıl bir idgamdır?

Cevap: Nakıs İdgam


Kur'ân-ı Kerîm (10) Tefsir (10)

 1.     İzâ yesr kelimesinde ranın okunuşu. Hem ince hem kalın.
 2.     Ehattü. İdgâm-ı nâkıs.
 3.     Ganimet. Enfâl.
 4.     Mugayyebât-ı hamse. Ruhun mahiyeti.
 5.     Tekâsür. Çoklukla övünme.
 6.     Tekvîr. Dürüp sarma.
 7.     Eser-müellif eşleştirmelerinden yanlış olan. Nesefî.
 8.     Cehennemle ilgili kelimeler. Nezâir.
 9.     İstiâze çoğunluna göre. Sünnet.
 10.     Müdâyene âyeti.
 11.     Hucurât?ta zikredilen. Zann.
 12.     Duha ile ilgili meal. A şıkkı. (Barındırma, )
 13.     Furkân?daki ayet. K.Kerîm?in bir seferde indirilmemesi.
 14.     Kıyâme?deki ayetler. K.Kerîm?in korunmuşluğu.
 15.     Velîce. Sırdaş.
 16.     Allah?ın mescidlerini inşa etmeyenler, tercüme. B Şıkkı.
 17.     Allah?ın kulları. Vasıflarından değildir. Yetimler.
 18.     Fetih suresindeki ayetler. I.III.V.
 19.     Manası kapalı lafız ya da ayet. Müteşâbih.
 20.     Hadr okuyuş. En hızlı okuyuş.

Hadis (10)

 1.     Ravinin adaleti ile ilgili. İttihâmü?-râvî bi?l-kizb.
 2.     Sahih hadisin tanımı. B Şıkkı. Sika-ittisâl-şaz-muallel.
 3.     Mütevâtir haberin itikada delil olması.
 4.     Müstahrec.
 5.     Ale?r-ricâl olan eser. Müsned.
 6.     Efendimiz?in (as) gece teheccün namazı. Şükreden bir kul.
 7.     İhtilaflı hadisler. Te?vîl-i muhtelefi?l-hadîs.

Kelâm (10)

 1.     Gece hırsız. Zanniyât.
 2.     Kelâmla şöhret bulmayan. Debûsî.
 3.     Kelâmın ismi olmayan. İlm-i iştikâk.
 4.     Mürcie?nin görüşü. D Şıkkı. Büyük günah işleyen.
 5.     Sabunî. Maturidî.
 6.     Kelâmi tartışlara sebep olmamıştır. Yemâme Savaşı.
 7.     Halku?l-Kur?ân. Kur?ân?ın yaratılmış olması.
 8.     Öne çıkan mezhepler. Selefiyye, Eşariyye, Mürcie.
 9.     Mutezile?nin prensilerinden. Adalet.

Fıkıh (15)

 1.     Eserler arasında farklı olan. Gazzali, Mustasfa.
 2.     Kurban. Kuyruk.
 3.     Aslî delil. İcmâ?.
 4.     Adak olmaz. Abdest.
 5.     Ğâmus yemin için Hanefilere göre kefaret gerekmez.
 6.     Su ürünleri ile ilgili soru. Hanefîler?e göre kendiliğinden ölmüş ve su üzerine çıkmış balıklar yenmez.
 7.     Gusül.
 8.     Tahiyyattan sonra güneş doğdu. Namaz bozulur.
 9.     Evlenme engeli. Hala.
 10.     Süt meselesi. A şıkkı, miras.
 11.     Gusül. D Şıkkı.
 12.     Zekât ve fıtır sadakası. A Şıkkı. Âkıl-bâliğ olanlar.
 13.     Farz namazlarla birlikte kılınan. Revâtib.
 14.     Hac fevt durumunda. İfrâd haccı yapmak üzere ihrama girmişse umre yaparak ihramdan çıkar. Daha sonraki yıllarda kaza eder.

Arapça (10)

 1.     Eski zamanlardaki ulaşım araçları ile ilgili tercüme sorusu. B Şıkkı.
 2.     Güvenlik konseyi ile ilgili tercüme sorusu. B Şıkkı.
 3.     Çoğullardan yanlış olan. Racülün-Racülûne.
 4.     Zıt anlamlı değildir. Rafeza-Redde.
 5.     Lefîf fiil. Meşvî.
 6.     Boşluk doldurma. Yüfzılûne.
 7.     Özne-Yüklem uyumu. Hazara?t-tâlibü.
 8.     Harekeleme. Yesrib. B Şıkkı.
 9.     Yebkûn. Hâl.

Vaiz (10)

 1.     Vaaz-irşad ile ilgili olmayan kavram. Tercih-Te?yîd.
 2.     Sıla-ı rahimle ile ilgili kullanılabilecek hadis. C Şıkkı.
 3.     Çalışmanın önemi ile ilgili hadis. D Şıkkı.
 4.     Vaaz ve irşadla ilgili olmayan ayet. B Şıkkı.
 5.     Vain kariyer basamakları. Vaiz-Baş Vaiz-Uzman Vaiz.
 6.     Vaaz hazırlamak için baş vurulmaz. Nimet-i İslâm.
 7.     Vaizin hadis için müracaat edeceği eserlerden değildir.
 8.     Cuma?da okunan ayet. Ömer b. Abdülaziz.
 9.     Vaaz ve İraşda dair DİB?in yayınlamadığı. Hitabet ve İrşad.
 10.     Vaazın fonksiyonu değildir. Kalbi aydınlatma.

Mevzuât - Teşkîlât (5)

 1.     Diyanet İşleri Başkanlığı yapmamış olan. Kamil Miras.
 2.     Vaizlerin görevleri ile ilgili düzenleme. 633.
 3.     Din hizmetleri ile ilgilenmeyen. Müftü.
 4.     Yurt dışı teşkilatı. Ateşe-Müşâvir-Koordinatör.
 5.     DİB birimi. Strateji Geliştirme.
Etiketler :
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500