Kutlu Doğum Haftası Sempozyumu Duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2014 Yılı Kutlu Doğum Haftası Sempozyumu “Hz. Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzenimiz” konulu sempozyum düzenleyecek.

Kutlu Doğum Haftası Sempozyumu Duyurusu

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU

“HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ”

DÜZENLEYEN

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SEMPOZYUMUN GEREKÇESİ

Yüce Allah, tekamül ve gelişime açık olarak yarattığı insanın ihtiyacına binaen eğitim sürecini ilk insan Hz. Adem ile başlatmıştır. Eşyanın isimlerini ve hakikatini öğretmek suretiyle onu eğitime tabi tutmuştur.  İnsanlığın var oluşundan itibaren ortaya çıkan bütün sistemler de, insanı kendi değerleri ve gayeleri doğrultusunda eğitmeyi/yetiştirmeyi hedeflemiş ve bu yolda gayret sarf etmiştir.  Bu çerçevede yüce dinimiz İslam insanın kendisiyle, çevresiyle ve Yaratıcıyla barışık halde yaşamasını ve onun iki alemde de huzur ve mutluluğa ulaşmasını sağlayacak evrensel ilkeler getirmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s) de bu ilkeleri bizzat hayatında uygulayarak insanlığa öğretmiştir.

Rahmet Peygamberi, kızgın çölün bereketsiz topraklarında bedevî insanlardan oluşan bir toplumdan İslâm medeniyetinin nüvesini teşkil eden medenî bir toplumu hem de çok kısa bir zaman diliminde inşa etmiş, aşağıların aşağısına yuvarlanmış insanlığı yüksek değerlere, bir başka ifadeyle “Ahsen-i Takvim” mertebesine kavuşturmuştur. Hz. Peygamberin, çok kısa bir sürede kin, nefret ve intikam toplumunu sevgi, muhabbet ve rahmet toplumuna dönüştürmüş olması bugün bütün yönleriyle araştırılmaya değer bir husustur.

Şu kadar var ki Hz. Peygamber’in insanlığa takdim ettiği bu ulvi değer ve öğretiler, süreç içerisinde zaman zaman bilinçli-bilinçsiz sergilenen yanlış algı ve uygulamalara kurban edilmiştir. Bugün küresel ölçekte yaşanan gerilim ve çekişmeler, İslâm dünyasında yaşanan şiddet ve çatışmalar, biz Müslümanların topyekûn insan yetiştirme düzeneklerimizi, bilgi ve bilinç üreten mekanizmalarımızı yeniden gözden geçirmemizi zorunlu hale getirmektedir. Bu çerçevede ailelerin, örgün ve yaygın öğretim/eğitim kurumlarının, STK’ların, kitle iletişim araçlarının, yazılı ve görsel basının, sosyal medyanın insan yetiştirme sürecindeki etkilerinin yeniden ele alınması gerekmektedir. Bu meselenin, her şeyden önce gelecek nesillerimizin İslâm Dini hakkında yanlış kanaat edinmemeleri ve çevresiyle uyumlu, barışık, sosyal, üretken, insanlığa faydalı ideal insan profiline uygun olarak yetişmeleri/yetiştirilmeleri için de son derece önemli olduğu açıktır.

Artık ülkemizde önemli bir dini, sosyal ve kültürel gelenek haline gelmiş olan Kutlu Doğum Haftası’nın 2014 yılı teması “Hz. Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzenimiz” olarak belirlenmiştir. Söz konusu hafta münasebetiyle gerçekleştirilecek sempozyumda insan yetiştirme düzenimiz, Hz. Peygamber’in ortaya koyduğu örneklik çerçevesinde yeniden ele alınacaktır.

SEMPOZYUMUN AMACI

Sempozyumun amacı Hz. Peygamber örnekliğinde insan yetiştirme düzenimizi yeniden ele alarak, günümüz şartlarında diğer insanların ve Allah’ın kendisinden razı olacağı bir insanın nasıl tekamül edeceği konusunda toplumumuza somut öneriler getirmektir.

KATILIM ŞARTLARI

1) Tebliğler bilimsel ve özgün olmalıdır.

2) Tebliğ özetleri konuyu ana hatlarıyla açıklamalı ve 200 ile 300 kelime arası olmalıdır. Özetler,  katılım formu kullanılarak e-mail, faks veya posta ile gönderilebilir.

3) Tebliğ metinleri 10 ile 20 sayfa arası olmalıdır.

4) Oturumlarda tebliğ sunumu 15 dakika ile sınırlı tutulacaktır.

5) Tebliğ sahiplerinin yol, konaklama ve ağırlama giderleri tarafımızdan karşılanacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

Sempozyum Tarihi                                                    : 18-20 Nisan 2014

Tebliğ Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi                  : 17 Şubat 2014

Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin Geri Bildirimi             : 24 Şubat 2014

Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi                         : 31 Mart 2014

Sempozyum Programının İlanı                                  : 07 Nisan 2014

Sempozyum Metinlerinin Basılması                           : 2015

SEMPOZYUMUN DÜZENLENECEĞİ YER: Erzurum

SEMPOZYUM YAZIŞMA ADRESİ 

Diyanet İşleri Başkanlığı

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon          : 0312 295 7329-7330-7343

Faks               :

e-posta          : kutludogumhaftasi@diyanet.gov.tr

web               : http://www.diyanet.gov.tr

BİLİM KURULU

Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ                            : Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR                : Başkan yardımcısı

Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK                                 : Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Bünyamin ERUL                            : Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ali ERBAŞ                                      : Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü

Dr. Yaşar YİĞİT                                           : Din Hizmetleri Genel Müdürü

Dr. Necdet SUBAŞI                                     : Strateji Geliştirme Başkanı

Dr. Yüksel SALMAN                                     : Dini Yayınlar Genel Müdürü

Dr. Dursun AYGÜN                                      : İrşat Hizmetleri Daire Başkanı

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ                            : Başkan Yardımcısı

Dr. Yaşar YİĞİT                                           : Din Hizmetleri Genel Müdürü

Dr. Dursun AYGÜN                                      : İrşat Hizmetleri Daire Başkanı

Doç. Dr. Huriye MARTI                                 : Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı

Dr. Ahmet ÇEKİN                                         : Diyanet İşleri Uzmanı

Ahmet SÜNETCİ                                          : Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

1) İnsanın Eğitim-Yetiştirilme İhtiyacı

2) Sosyo-Politik Sistemler ve İnsan Tasavvurları

- Felsefî Sistemler

- İdeolojiler

3) Dinî-Manevî Sistemler ve İnsan Tasavvurları

- Din

- Ahlâk

- Mistisizm

4) İslam’da İnsan Yetiştirme Tasavvuru

- Kur’an Bağlamında

- Hadisler Bağlamında

5) Hz. Peygamber’in İnsan Yetiştirme Uygulamaları

- Dârü’l-Erkam Örneği

- Ashâb-ı Suffe Örneği

- Sohbet ve Tebliğ Faaliyetleri

6) Hz. Peygamber’in Yetiştirdiği Model Şahsiyetler

7) İslam Dünyasındaki Dinî-Sosyal Yapılar ve İnsan Yetiştirmedeki Rolleri

8) Tasavvufî Düşüncede İnsan Yetiştirme ve Yöntemleri

- Tasavvuf Düşüncesi ve İnsan-ı Kâmil İdeali

- Dergah ve Tekke Geleneğinde İnsan Eğitimi

- Fütüvvet Teşkilatı, Ahi Birlikleri ve Loncalarda İnsan Yetiştirme Düzeni

9) Ekonomik Sistemlerin İnsan Yetiştirmedeki Rolleri

10) Örgün-Yaygın Öğretim Süreçlerinin İnsan Yetiştirmedeki Rolü

11) İnsan Yetiştirme Sürecinde Medyanın Rolü

- İnsan Yetiştirme Bağlamında Medya Okur-Yazarlığı

12) İnsan Yetiştirme Süreçlerini Etkileyen Faktörler

- Aile

- Rol Modeller

- Popüler Kültür

- Fizikî ve Sosyal Çevre

- Göç, Şehirleşme, Hızlı Sosyal Dönüşüm

- Gelenek ve Kültür

13) Modern Zamanlarda İnsan Yetiştirme Düzenimiz

- Modernitenin İnsan Tasavvuru

- Teknoloji kıskacında İnsan Yetiştirme

T.C.

BAŞBAKANLIK

Diyanet işleri Başkanlığı

2014 Yılı Kutlu Doğum Sempozyumu

“Hz. Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzenimiz”

18-20 Nisan 2014

Erzurum

KATILIM FORMU

Unvanı, Adı Soyadı   : ...............................................

Kurumu                      :.......................................................

Adresi                        : ...................................................

                                   ........................................................................................................

Telefon                       : .....................................................................................

Fax                             : .....................................................................................

e-posta                                    :................................................................

Bildiri Başlığı:

...........................................................................................................................................

                                                                                              Tarih.................

İmza.....................................

Etiketler : diyanet diyanet işleri başkanlığı kutlu doğum haftası sempozyum
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500