trabzon escort

Din-Bir-Sen / Diyanet Sendikaları

Din-Bir-Sen
Din-Bir-Sen Din-Bir-Sen Din-Bir-Sen Din-Bir-Sen Din-Bir-Sen Din-Bir-Sen Din-Bir-Sen Din-Bir-Sen
Bu içerik 1557 kez okundu.
Firma Hakkında

DİN-BİR-SEN
ÖZERK DİYANET VAKIF ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI


ANA TÜZÜĞÜ
GENEL HÜKÜMLER

SENDİKANIN ADI

Madde 1- Sendikanın adı “Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası”dır. Kısa Adı “DİN-BİR-SEN”dir.

SENDİKANIN GENEL MERKEZİ VE ADRESİ

Madde 2- Sendikanın Genel Merkezi ANKARA’dır. Adresi “Toros Sok. No: 5/14 Sıhhıye - Kızılay/ANKARA” dır. Sendika Genel Merkezinin başka bir il’e nakline sendika genel kurulu, il içindeki adres değişikliğine ilgili kurumlara bilgi vermek kaydıyla sendika genel yönetim kurulu yetkilidir.

SENDİKANIN FAALİYET ALANI

Madde 3- Sendika; Türkiye genelinde “Diyanet ve Vakıf Hizmetleri” hizmet kolunda;

a- Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı,

b- Vakıflar Genel Müdürlüğü ile merkez ve taşra teşkilatına bağlı kamu hizmetlerinin görüldüğü kurum ve kuruluşlar ile bunlara bağlı birimler ve teşekküllerde işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri arasında faaliyet gösterir.

Bu kurum ve birimlerde görev yapan İmam - Hatipler, Müezzin - Kayyımlar, Kur' an Kursu öğreticileri, Vaizler, Memurlar, Şefler, Hizmetliler, Diyanet Teşkilatında görev yapan başkanlık personeli, sağlık personeli, şoför, kaloriferci, aşçı, bahçıvan ve benzeri görevlerde bulunanlar ile yukarıda sayılmayan ancak kanun hükümlerine göre sendikamıza üye olmasında bir engel bulunmayan, bütün memur ve kamu görevlileri sendikamıza üye olabilirler.

SENDİKANIN AMACI, ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

SENDİKANIN AMACI

Madde 4- Sendika; üyelerinin ortak, ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi temel amaç sayar. Toplumumuzun sosyal, ahlaki, maddi ve manevi varlıklarının, temel hak ve özgürlüklerinin korunması için çalışır. Demokrasinin korunup yerleşmesine, sosyal adaletin ve barışın gerçekleşmesine yardımcı olmayı; milli birliğimizi ve ulusal ortak değerlerimizi koruyucu ve geliştirici sosyal ve kültürel faaliyetler yapmayı; ülkemizin gelişmesi ve evrensel hukuk normlarına uygun demokratik hukuk devleti anlayışının yerleşmesi, sivil toplumun kurumsallaşması konularında çalışmalar yapmayı amaçlar. Çalışmalarında Evrensel Hukuk İlkelerini ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı esas alır. Sendika amaçlarına ulaşabilmek için:

a- Üyelerine yaptıkları işe uygun, insanlık haysiyetine yaraşır adil bir ücret, daha iyi çalışma şartları ve mesleki saygınlık kazandırma konusunda çalışmalar yapmayı görev bilir.

b- Üyelerin mesleklerinde ilerlemesi, gelişmesi ve dolayısıyla görülen hizmetin kalitesinin de yükseltilmesi için sosyal, kültürel, ekonomik ve teknik eğitim çalışmalarına önem verir.

c- Üyelerinin adil ve tarafsız bir şekilde atanma, yer değiştirme ve mesleğinde ilerleme hakkından yaralanabilmelerini sağlamaya ve atamaların liyakat ve kariyer esasına göre uygulanmasına çalışır.

d- Üyelerinin ve aile fertlerinin eğitim, sağlık, sosyal ve bakım şartlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini; emeklilik, malullük, dul ve yetim kalma durumlarında gerekli koruma ve bakım imkânlarından faydalanabilmelerini sağlayacak tedbirleri alır.

e- İşverence mağdur edilmeleri halinde üyelerine maddi, hukuki ve sosyal yardımlar yapar.

f- Özürlü üyelerinin ve bayan üyelerinin çalışma koşullarının düzeltilmesi ve mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması konusunda pozitif ayrımcılık yapılmasını teşvik eder.

g- Eğitimde fırsat eşitliği ve her türlü engelin kaldırılması konusunda çalışmalar yapar.

h- Dil, din, ırk, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin her türlü ayrımcılığa karşı mücadele eder.

i- Toplumun adalet ve barış içinde yaşamasını; bireylerin fikir, inanç ve ifade özgürlüğünden en geniş şekilde istifade etmesini savunur.

j- İdarelerin plan, program, yönetim, yürütme ve denetim safhalarına katılarak demokratik ve etik değerlere saygılı idari sistemlerin oluşturulmasına destek olur.

k- Toplumsal meseleler karşısında sorumluluk bilinci ile düşüncelerini ortaya koymayı ve mücadelesini yapmayı görev bilir.

l- Dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışmanın toplum hayatındaki rolünü ve değerini müdrik ve bu konudaki haklarına ve görevlerine vakıf bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışır.

SENDİKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 5- Sendika, Anayasa, yasalar ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf ve üye devlet olarak bağlı olduğu uluslararası sözleşme ve şartlardan doğan hak ve yetkilerine dayanarak üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik hak ve menfaatlerini adalet ve eşitlik ilkelerine göre korumak ve geliştirmek için gerekli çalışmayı yapar. Bu amaçla, Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkilerden başka;

a- Toplu sözleşmenin uygulanmasını izlemek üzere yapılacak çalışmalara temsilci göndererek toplu görüşmeleri yapar,

b- Toplu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkları, ilgili makamlara, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna yargı organlarına başvurur, görüş ve öneriler sunar, taleplerde bulunur,

c- Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, örf ve adetten doğan hususlarda, üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya ve husumete ehil olur, bu davaları takip eder, üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunur,

d- Mevzuat ve uluslararası anlaşma, sözleşme hükümlerine göre toplanan ulusal ve uluslararası kurullara gerektiğinde temsilci gönderir,

e- Sendikanın kurulu bulunduğu hizmet koluna giren iş yerlerinde çalışan memur ve kamu görevlilerini çatısı altında örgütlemeye çalışır,

f- Amaçlarına ulaşabilmek için ulusal ve uluslar arası sempozyum, seminer, konferans, panel, açıkoturum, kurultay ve kurs gibi eğitici ve kültürel faaliyetlerde bulunur,

g- Yazılı metin, ses kaseti, CD, DVD, VCD, film, videokaset formatında doküman hazırlar veya hazırlatır; radyo, televizyon, sinevizyon, mültivizyon programları yapar veya yaptırır; kitap, broşür, gazete, dergi, bülten, el ilanları gibi süreli veya süresiz yayınlar çıkarır, internet vb. yayınlar yapar.

h- Bilgi yarışmaları ve anma günleri düzenler. Başarılı çalışmalar yapmış üyelere, ilim adamlarına, sanatçılara, iş adamlarına ve gazetecilere ödüller verir.

i- Üyelerine ve ailelerine hizmet için, sağlık, tatil, dinlenme, lokal, misafirhane, kreş, yurt, spor ve benzeri ekonomik ve sosyal tesisler kurar, kurulmasına yardımcı olur ve işletir,

j- Üyelerinden başarılı olanların ödüllendirilmesi, başarısız olanların kamu hizmetinin arttırılması için idare ile görüşmeler yapar,

k- Üyelerinin ve toplumun kültürel gelişmesine katkıda bulunabilmek için kütüphane, kitapevi ve basımevi kurar ve işletir. Kitap, broşür, bülten vb. süreli ve süresiz yayınlar yayımlar,

l- Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, açığa alınma, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurar,

m- Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım eder ve nakit mevcudun yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi verir,

n- Üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla uluslararası sendikal örgütlere üye olabilir, genel kurul ve toplantılara katılabilir, tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslar arası kuruluş kurabilir.

o- Amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz mülk edinir,

p- Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetler vukuunda gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık, eğitim tesisleri yapabilmesi amacıyla kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunabilir.

q- Afete uğrayan bölgelerde konut ve sağlık tesisleri yapmak,

r- Anayasa ve ilgili mevzuat ile uluslar arası sözleşmelerden doğan diğer görev ve yetkilerini yerine getirir.

Din-Bir-Sen Ana Tüzüğü'nün tamamına sendikanın sitesinden ulaşabilirsiniz...


trabzon escort yalova escort balıkesir escort afyon escort çeşme escort tekirdağ escort