trabzon escort

Türk Diyanet Vakıf-Sen / Diyanet Sendikaları

Türk Diyanet Vakıf-Sen
Türk Diyanet Vakıf-Sen Türk Diyanet Vakıf-Sen Türk Diyanet Vakıf-Sen Türk Diyanet Vakıf-Sen Türk Diyanet Vakıf-Sen Türk Diyanet Vakıf-Sen Türk Diyanet Vakıf-Sen Türk Diyanet Vakıf-Sen
Bu içerik 2153 kez okundu.
Firma Hakkında

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

SENDİKANIN ADI

MADDE 1- Sendikanın Adı: Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası’dır. Sendikanın kısaltılmış adı, “TÜRK DİYANET VAKIF–SEN” dir.

SENDİKANIN GENEL MERKEZİ VE ADRESİ

MADDE 2- Sendikanın Genel Merkezi ANKARA’ dır.
Adresi; Dr. Mediha Eldem Sokak NO:85 Kocatepe/ANKARA

Genel merkezin başka bir ile nakline; sendika genel kurulu, il içinde adres değişikliğine ilgili mercilere bilgi vermek şartıyla sendika yönetim kurulu yetkilidir.
Sendikanın aynı şehir sınırları içerisinde başka bir adrese nakli tüzükte değişiklik yapılmasını gerektirmez.

SENDIKANIN AMACI

MADDE 3– Sendika;
a) Anayasa da ifadesini bulan Türk vatanı ve milletinin ebedi varlığını ve yüce Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü esas alan, milli-manevi ve insani değerlere, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletine bağlı, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda demokrasinin korunup bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması yolunda, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışmanın toplum hayatındaki rolü ve değeri ile bu konudaki hak ve sorumluluklarını iyi bilen bir üye topluluğu meydana getirmek için çaba göstermeyi,

b) Devlet-Millet bütünleşmesini temin etmek suretiyle toplum ve çalışma barışını tesis etmeyi, hür sendikacılık ilkeleri içerisinde üyelerin, sosyal adalet ve sosyal güvenliğe kavuşturulması çerçevesinde; üyelerin ortak ekonomik, sosyal, mesleki hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirmeyi,

c) Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü mevzuatlarının 21. yüzyıl Türkiye’sinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmesini ve değişen şartlar ışığında iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde yol göstermeyi, görüş ve öneride bulunmayı, amaç edinmiştir.

TANIMLAR

MADDE 4- Bu tüzükte geçen;
a) Hizmet Kolu: Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolunu
b) Sendika:Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Diyanet Vakıf-Sen) nı.
c) Genel Merkez: Türk Diyanet Vakıf-Sen Sendika Genel Merkezini,
d) Yönetim Kurulu: Türk Diyanet Vakıf-Sen Sendika Yönetim Kurulunu
e) Konfederasyon: Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu
(Türkiye Kamu-Sen)’nu,
f) İşyeri: Kamu hizmetinin yürütüldüğü yerleri ve hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından bağlı tüm birimleri,
g) Delege: Genel kurullarda üyeleri temsilen görev yapan seçilmiş kişiyi,
h) Toplu Görüşme: Kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile bu mahiyette etkinlik artırıcı diğer yardımlara ilişkin olarak yetkili kamu görevlileri sendikaları ve üst kuruluşları ile Kamu İşveren Kurulu arasında yapılan görüşmeyi,
i) Uzlaştırma Kurulu: Toplu görüşmeler sırasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için oluşturulan kurulu,
j) Mutabakat Metni: Toplu görüşme ve Kurum İdari Kurulları sonucunda varılan anlaşmayı gösteren belgeyi, İfade eder.

SENDIKANIN FAALIYET ALANI

MADDE 5- Sendika, 11 nolu hizmet kolunda kurulmuştur. Diyanet ve Vakıf Hizmetleri kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları ve bu işyerlerinin eklentilerinde Türkiye çapında faaliyet gösterir.

SENDIKANIN YETKI VE FAALIYETLERI

MADDE 6- Sendika, kanun ve diğer mevzuattan doğan hak ve yetkilerini kullanmaktan başka;
a) Hizmet koluna giren işyerlerindeki kamu görevlilerini sendika çatısı altında teşkilatlandırmaya çalışır.

b) Üyelerine, aile sorumluluklarını yerine getirebilecek ve yaptıkları iş ve insanlık haysiyeti ile uyumlu adil bir ücret, daha iyi çalışma şartları, iş güvenliği ve meslekî saygınlık kazandırmaya çalışır.

Bunun için;
1) Konfederasyonla birlikte toplu görüşmelere katılır, taraf olur ve toplu görüşmeyi sonuçlandırır.
2)Toplu görüşme sonucunda anlaşmaya varılan mutabakat metinlerinin uygulanmasını izler.
3) Toplu görüşme uyuşmazlıklarında konfederasyonla birlikte uzlaştırma kuruluna ve yargı organlarına başvurur, görüş ve öneriler sunar, talepte bulunur.
4) Toplu görüşmelerden, mevzuattan ve çalışma hayatından doğan anlaşmazlıklarda, idare ile doğacak ihtilaflarda, ortak hak ve menfaatlerin izlenmesinde veya hukukî yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda; üyelerini ve mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil eder veya ettirir, dava açar ve açılan davalarda taraf olur.
5-) Kurum idari kurullarına katılır. Taraf olur, toplantıyı sonuçlandırır ve anlaşmaya varılan mutabakat metinlerinin uygulanmasını izler,

c) Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi ve bunlardan eksiksiz yararlanabilmeleri için gayret sarf eder.

d) Üyelerinin atanma, yer değiştirme ve meslekte ilerlemelerine ilişkin iş ve işlemlerin, sağlıklı ve adil bir yapı içerisinde yürütülmesi için çaba gösterir.

e) Üyelerinin mesleki yeterliliklerini artıracak ve sorunlarını çözecek, onlara bilgi ve deneyim kazandıracak, milli tasarruf ve yatırımın gelişmesine, verimliliğin artmasına hizmet edecek, kamu hizmetlerinin kalitesini artıracak ve vatandaşa daha iyi hizmet verilmesini sağlayacak bilimsel çalışmalar yapar. Bu amaçla; kurs, seminer, konferans, panel, açık oturum, şura, kurultay ve benzeri eğitim ve sosyal etkinlikleri düzenler.

f) Üyelerin ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleri, ödevleri ve yükümlülükleri ile personel mevzuatını ilgilendiren konularda; ilgili ve yetkili kurumlara ve konfederasyona sunulmak üzere çalışmalar yapar, yaptırır ve öneriler sunar.

g) Üyelerinin ve aile bireylerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak tedbirler alır.

Bunun için;
1) Eğitim, sağlık, dinlenme, lokal ve spor tesisleri kurar ve işletir. Sportif faaliyetlerde bulunur.
2 )Araştırma ve geliştirme birimleri kurarak, kitap, dergi, bülten, broşür, gazete ve benzeri yayınlar çıkarır.
3) Üyelerinin çıkarları doğrultusunda; kooperatifler kurulmasına yardım eder ve nakit mevcudunun % 10 undan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi verir. Yardımlaşma sandığı, kreş, yuva, huzurevi, yurt ve okul gibi ekonomik ve sosyal kuruluşlar kurar ve işletir.
4) Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun %10’nu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapar ve bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunur.

h) Sendika adına taşınır ve taşınmaz mal edinir.

i) Konfederasyonla birlikte yüksek idari kurula ve toplu görüşme amacıyla kamu işveren kuruluna katılacak temsilcileri belirler.

j) Kurum idarî kurullarında ve devlet personel mevzuatına göre oluşturulan tüm kurul, komisyon, meclis ve şuralarda sendikayı temsilen katılacak temsilciyi belirler ve toplantılara katılımını sağlar.

k) Uluslararası kuruluşlara üye olabilir, üyelikten ayrılabilir, üyesi bulunduğu uluslararası kuruluş toplantılarına delege, temsilci veya gözlemci gönderir. Uluslararası kuruluşların temsilci ve üyelerini Türkiye’ye davet eder.

l) Tüzel kişilik olarak; Genel hükümlere göre sahip olduğu yetkileri kullanır. Kamuoyu oluşturur. Basın toplantısı ve basın açıklamalarında bulunur.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Ana Tüzüğü'nün tamamına sendikanın sitesinden ulaşabilirsiniz...


trabzon escort yalova escort balıkesir escort afyon escort çeşme escort tekirdağ escort